https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Daya)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 5 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
14 belly      
18 breast      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
53 person/human being      
69 to hunt word info      
124 sea      
132 fog      
149 red      
159 wide      
163 new      
188 what? word info      
200 Four word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
57 husband bɑkɑs      
57 husband bɑi      
88 to squeeze word info kɘciŋ      
175 above di X    
176 below di X    
181 where? word info di X    
195 no, not at      
6 road/path ŋəʁɑyɑ   1  
9 to swim lɑŋuy   1  
11 dust ʁɑhbuʔ   1  
15 bone tuhlɑn   1  
17 liver hɑti   1  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hulu   1  
24 head ulu   1  
26 hair word info buwɔʔ   1  
27 nose hiʁuŋ   1  
31 tooth ipon   1  
32 tongue əmɑ   1  
32 tongue m:ɑ   1  
35 to vomit mutɑh   1  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite kəʁoh   1  
42 to suck hisoʔ   1  
44 to hear təŋis   1  
45 eye mɑtɑ   1  
50 to dream nipi   1  
55 woman/female bɑi   1  
55 woman/female bɑibɑi   1  
56 child sɑnɑʔ   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
65 rope tɑli   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info bəlɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
85 to choose milih   1  
90 to dig kɑli   1  
91 to buy mbeli   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
97 bird mɑnuʔ   1  
98 egg tɑhloy   1  
99 feather bulu   1  
108 louse word info kutu   1  
110 spider lɑwɑh   1  
116 flower buŋɑ   1  
117 fruit buɑh   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand hɨn:i   1  
125 salt siɑ   1  
126 lake dɑnɑw   1  
128 sky lɑŋɪt̚   1  
129 moon bulɑn   1  
134 thunder gəgoʁ   1  
136 wind ɑŋɪn   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpuy   1  
150 yellow kuɲeʁ   1  
156 thin word info nipɪs   1  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
162 old word info tɑhɑ   1  
165 bad, evil jɑhɑt̚   1  
166 correct, true bənoʁ   1  
167 night dɨbiŋi   1  
169 year tɑhun   1  
169 year tɑun   1  
170 when? word info idɑn   1  
174 in, inside dilom   1  
177 this hɘnji   1  
180 far jɑwoh   1  
183 thou niku   1  
184 he/she   1  
196 to count bəbilɑŋ   1  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təlu̞   1  
201 Five word info limɑ   1  
202 Six word info n:um   1  
203 Seven word info pitu̞   1  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
197 One word info sɑy   1, 61  
135 lightning kilɑp̚   1, 88  
59 mother ndoʔ   10  
63 name gəlɑʁ   10  
193 if ɑmon   10  
155 long word info tijɑŋ   102  
187 they tiɑndi   11  
189 who? word info sɑpɑ   12  
38 to chew word info ŋɑlŋɑl   13  
60 father m̯bɑʔ   13  
68 needle səʁoʔ   13  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
74 to kill pɑtiko   15  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
43 ear cupiŋ   15, 51  
19 shoulder piŋpiŋ   16  
30 mouth mbɑŋuʔ   16  
48 to sleep pədoum   16  
73 to steal mɑliŋ   16  
12 skin bɑwɑʔ   18  
114 leaf buluŋ   18  
47 to yawn wɑʔwɑpɑn   19  
77 to scratch word info kuykuy   19  
46 to see liɑʔ   19, 23  
84 to plant tɑnom   2  
106 snake ulɑi   2  
115 root bɑkɑʔ   2  
118 grass jukuʔ   2  
122 water word info uɑy   2  
185 we word info hikɑm   2, 65  
93 to pound, beat word info nũtu   20  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
139 cold word info ŋison   20  
173 at di   20  
194 how? word info jiʔipa   20  
64 to say cɑwɑ   21  
83 to work word info bɘgɑwi   21  
153 big bɑlɑk̚   21  
178 that hudi   21  
102 rat tikus   22  
190 other sumɑŋ   22  
191 all uɲin   22  
104 fat/grease bohtɑboh   23  
185 we word info ʁɑm   23  
8 to turn word info biluk̚   24  
57 husband kɑhjoŋ   24  
57 husband kɑhjoŋ   24  
111 fish iwɑh   25  
148 white hɑndɑʔ   25  
151 green hujɑw   25  
171 to hide word info sɨgoʔ   25  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
51 to sit mə̃joŋ   28  
72 to hit word info tostos   28  
4 leg/foot cukʊt̚   29  
71 to stab, pierce pɑgɑs   3  
204 Eight word info wɑlu̞   3  
52 to stand coʔcoʔ   30  
25 neck gɑlɑh   33  
61 house mbɑhɑn   33  
29 to sniff, smell undug̯ŋ   34  
186 you kuti   34  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
133 rain təʁɑi   35  
154 short word info buntɑʔ   35  
59 mother umɑʔ   36  
146 ash mbuɑ   36  
54 man/male bɑkɑs   37  
168 day ʁɑni   37  
52 to stand miɲjɑʔ   38  
158 narrow pəliʔ   39  
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
58 wife kɑhjoŋ   40  
161 shy, ashamed liom   40  
36 to spit ʁɑhtoʔ   41  
58 wife bɑi   41  
5 to walk lɑpɑh   42  
192 and hiʔ   42  
130 star bintɑŋ   43  
16 intestines isɑw   44  
66 to tie up, fasten kɑʁuʔ   44  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
157 thick word info kədol   45  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
1 hand culuʔ   46  
155 long word info ʁəjuŋ   47  
105 tail gundɑŋ   48  
70 to shoot word info timbɑʔ   49  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
205 Nine word info suɑy   5  
206 Ten word info pulu̞h   5  
210 One Thousand word info səʁibu   5  
28 to breathe məhə̃ŋɑs   50  
137 to blow word info səbu   50  
87 to swell word info məgɑk̚   51  
8 to turn word info ləgoʔ   52  
100 wing kəpi   52  
101 to fly hɑmboʁ   52  
49 to lie down word info duleʁduleʁ   53  
49 to lie down word info ndulɪk̚   53  
13 back word info tundud̯n   55  
147 black hɑlom   55  
109 mosquito ɑgɑs   56  
112 rotten word info busuʔ   56  
123 to flow məhili   56  
94 to throw word info cɑmpɑʔ   57  
96 dog kɑci   59  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
94 to throw word info umbɑd̯n   60  
140 dry word info ŋəluh   63  
144 to burn word info suɑh   64  
179 near ʁiʔdiʔ   64  
152 small ʁəniʔ   65  
89 to hold word info bəkom   66  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
182 I ɲ:ɑʔ   7  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
127 woods/forest polɑn   71  
78 to cut, hack word info pɘloʔ   72  
82 dull, blunt kudul   80  
164 good həlɑw   82  
162 old word info unĩ   89  
34 to cry miwɑŋ   9  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: