https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Daya)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 5 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
14 belly      
18 breast      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
53 person/human being      
69 to hunt word info      
124 sea      
132 fog      
149 red      
159 wide      
163 new      
188 what? word info      
200 Four word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
195 no, not at      
8 to turn word info biluk̚   24  
130 star bintɑŋ   43  
142 heavy biɑʔ   1  
104 fat/grease bohtɑboh   23  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
99 feather bulu   1  
114 leaf buluŋ   18  
129 moon bulɑn   1  
154 short word info buntɑʔ   35  
112 rotten word info busuʔ   56  
26 hair word info buwɔʔ   1  
116 flower buŋɑ   1  
117 fruit buɑh   1  
55 woman/female bɑi   1  
57 husband bɑi      
58 wife bɑi   41  
55 woman/female bɑibɑi   1  
54 man/male bɑkɑs   37  
57 husband bɑkɑs      
115 root bɑkɑʔ   2  
153 big bɑlɑk̚   21  
141 wet bɑsoh   1  
120 stone bɑtu   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
83 to work word info bɘgɑwi   21  
196 to count bəbilɑŋ   1  
89 to hold word info bəkom   66  
80 to split word info bəlɑh   1  
166 correct, true bənoʁ   1  
52 to stand coʔcoʔ   30  
4 leg/foot cukʊt̚   29  
1 hand culuʔ   46  
43 ear cupiŋ   15, 51  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
94 to throw word info cɑmpɑʔ   57  
64 to say cɑwɑ   21  
173 at di   20  
175 above di X    
176 below di X    
181 where? word info di X    
174 in, inside dilom   1  
49 to lie down word info duleʁduleʁ   53  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
126 lake dɑnɑw   1  
167 night dɨbiŋi   1  
105 tail gundɑŋ   48  
25 neck gɑlɑh   33  
134 thunder gəgoʁ   1  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
63 name gəlɑʁ   10  
185 we word info hikɑm   2, 65  
42 to suck hisoʔ   1  
27 nose hiʁuŋ   1  
192 and hiʔ   42  
178 that hudi   21  
151 green hujɑw   25  
24 head hulu   1  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
147 black hɑlom   55  
101 to fly hɑmboʁ   52  
148 white hɑndɑʔ   25  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
17 liver hɑti   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
177 this hɘnji   1  
164 good həlɑw   82  
121 sand hɨn:i   1  
170 when? word info idɑn   1  
31 tooth ipon   1  
16 intestines isɑw   44  
111 fish iwɑh   25  
184 he/she   1  
194 how? word info jiʔipa   20  
118 grass jukuʔ   2  
165 bad, evil jɑhɑt̚   1  
180 far jɑwoh   1  
135 lightning kilɑp̚   1, 88  
82 dull, blunt kudul   80  
186 you kuti   34  
108 louse word info kutu   1  
77 to scratch word info kuykuy   19  
150 yellow kuɲeʁ   1  
96 dog kɑci   59  
57 husband kɑhjoŋ   24  
57 husband kɑhjoŋ   24  
58 wife kɑhjoŋ   40  
90 to dig kɑli   1  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
79 stick/wood kɑyu   1  
66 to tie up, fasten kɑʁuʔ   44  
88 to squeeze word info kɘciŋ      
157 thick word info kədol   45  
100 wing kəpi   52  
41 to bite kəʁoh   1  
201 Five word info limɑ   1  
161 shy, ashamed liom   40  
46 to see liɑʔ   19, 23  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
5 to walk lɑpɑh   42  
110 spider lɑwɑh   1  
9 to swim lɑŋuy   1  
128 sky lɑŋɪt̚   1  
8 to turn word info ləgoʔ   52  
32 tongue m:ɑ   1  
91 to buy mbeli   1  
146 ash mbuɑ   36  
61 house mbɑhɑn   33  
30 mouth mbɑŋuʔ   16  
85 to choose milih   1  
34 to cry miwɑŋ   9  
52 to stand miɲjɑʔ   38  
35 to vomit mutɑh   1  
73 to steal mɑliŋ   16  
97 bird mɑnuʔ   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
45 eye mɑtɑ   1  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
87 to swell word info məgɑk̚   51  
123 to flow məhili   56  
28 to breathe məhə̃ŋɑs   50  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
51 to sit mə̃joŋ   28  
60 father m̯bɑʔ   13  
202 Six word info n:um   1  
59 mother ndoʔ   10  
49 to lie down word info ndulɪk̚   53  
183 thou niku   1  
50 to dream nipi   1  
156 thin word info nipɪs   1  
93 to pound, beat word info nũtu   20  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
203 Seven word info pitu̞   1  
19 shoulder piŋpiŋ   16  
127 woods/forest polɑn   71  
206 Ten word info pulu̞h   5  
71 to stab, pierce pɑgɑs   3  
138 warm word info pɑnɑs   1  
74 to kill pɑtiko   15  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
78 to cut, hack word info pɘloʔ   72  
48 to sleep pədoum   16  
158 narrow pəliʔ   39  
125 salt siɑ   1  
190 other sumɑŋ   22  
144 to burn word info suɑh   64  
205 Nine word info suɑy   5  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
56 child sɑnɑʔ   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
197 One word info sɑy   1, 61  
137 to blow word info səbu   50  
210 One Thousand word info səʁibu   5  
68 needle səʁoʔ   13  
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
171 to hide word info sɨgoʔ   25  
155 long word info tijɑŋ   102  
102 rat tikus   22  
70 to shoot word info timbɑʔ   49  
187 they tiɑndi   11  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
72 to hit word info tostos   28  
15 bone tuhlɑn   1  
13 back word info tundud̯n   55  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
98 egg tɑhloy   1  
169 year tɑhun   1  
162 old word info tɑhɑ   1  
81 sharp tɑjom   1  
65 rope tɑli   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
84 to plant tɑnom   2  
169 year tɑun   1  
199 Three word info təlu̞   1  
44 to hear təŋis   1  
133 rain təʁɑi   35  
24 head ulu   1  
106 snake ulɑi   2  
94 to throw word info umbɑd̯n   60  
59 mother umɑʔ   36  
29 to sniff, smell undug̯ŋ   34  
162 old word info unĩ   89  
122 water word info uɑy   2  
191 all uɲin   22  
204 Eight word info wɑlu̞   3  
47 to yawn wɑʔwɑpɑn   19  
40 to drink ŋinum   1  
139 cold word info ŋison   20  
38 to chew word info ŋɑlŋɑl   13  
140 dry word info ŋəluh   63  
6 road/path ŋəʁɑyɑ   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
193 if ɑmon   10  
143 fire ɑpuy   1  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
136 wind ɑŋɪn   1  
32 tongue əmɑ   1  
182 I ɲ:ɑʔ   7  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
179 near ʁiʔdiʔ   64  
198 Two word info ʁuɑ   1  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
23 blood ʁɑh   1  
11 dust ʁɑhbuʔ   1  
36 to spit ʁɑhtoʔ   41  
185 we word info ʁɑm   23  
168 day ʁɑni   37  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
155 long word info ʁəjuŋ   47  
152 small ʁəniʔ   65  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: