https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Daya)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 5 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above di X    
191 all uɲin   22  
192 and hiʔ   42  
146 ash mbuɑ   36  
173 at di   20  
13 back word info tundud̯n   55  
165 bad, evil jɑhɑt̚   1  
14 belly      
176 below di X    
153 big bɑlɑk̚   21  
97 bird mɑnuʔ   1  
147 black hɑlom   55  
23 blood ʁɑh   1  
15 bone tuhlɑn   1  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
18 breast      
56 child sɑnɑʔ   1  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
139 cold word info ŋison   20  
166 correct, true bənoʁ   1  
168 day ʁɑni   37  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
96 dog kɑci   59  
140 dry word info ŋəluh   63  
82 dull, blunt kudul   80  
11 dust ʁɑhbuʔ   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
119 earth/soil tɑnoh   1  
98 egg tɑhloy   1  
204 Eight word info wɑlu̞   3  
45 eye mɑtɑ   1  
180 far jɑwoh   1  
104 fat/grease bohtɑboh   23  
60 father m̯bɑʔ   13  
99 feather bulu   1  
208 Fifty word info      
143 fire ɑpuy   1  
111 fish iwɑh   25  
201 Five word info limɑ   1  
116 flower buŋɑ   1  
132 fog      
200 Four word info      
117 fruit buɑh   1  
164 good həlɑw   82  
118 grass jukuʔ   2  
151 green hujɑw   25  
26 hair word info buwɔʔ   1  
1 hand culuʔ   46  
184 he/she   1  
24 head hulu   1  
24 head ulu   1  
142 heavy biɑʔ   1  
61 house mbɑhɑn   33  
194 how? word info jiʔipa   20  
57 husband kɑhjoŋ   24  
57 husband bɑkɑs      
57 husband kɑhjoŋ   24  
57 husband bɑi      
182 I ɲ:ɑʔ   7  
193 if ɑmon   10  
174 in, inside dilom   1  
16 intestines isɑw   44  
126 lake dɑnɑw   1  
114 leaf buluŋ   18  
2 left      
4 leg/foot cukʊt̚   29  
135 lightning kilɑp̚   1, 88  
17 liver hɑti   1  
155 long word info ʁəjuŋ   47  
155 long word info tijɑŋ   102  
108 louse word info kutu   1  
54 man/male bɑkɑs   37  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
129 moon bulɑn   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
59 mother ndoʔ   10  
59 mother umɑʔ   36  
30 mouth mbɑŋuʔ   16  
63 name gəlɑʁ   10  
158 narrow pəliʔ   39  
179 near ʁiʔdiʔ   64  
25 neck gɑlɑh   33  
68 needle səʁoʔ   13  
163 new      
167 night dɨbiŋi   1  
205 Nine word info suɑy   5  
195 no, not at      
27 nose hiʁuŋ   1  
162 old word info tɑhɑ   1  
162 old word info unĩ   89  
197 One word info sɑy   1, 61  
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
210 One Thousand word info səʁibu   5  
190 other sumɑŋ   22  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
53 person/human being      
133 rain təʁɑi   35  
102 rat tikus   22  
149 red      
3 right      
6 road/path ŋəʁɑyɑ   1  
115 root bɑkɑʔ   2  
65 rope tɑli   1  
112 rotten word info busuʔ   56  
125 salt siɑ   1  
121 sand hɨn:i   1  
124 sea      
203 Seven word info pitu̞   1  
81 sharp tɑjom   1  
154 short word info buntɑʔ   35  
19 shoulder piŋpiŋ   16  
161 shy, ashamed liom   40  
202 Six word info n:um   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
128 sky lɑŋɪt̚   1  
152 small ʁəniʔ   65  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
106 snake ulɑi   2  
110 spider lɑwɑh   1  
130 star bintɑŋ   43  
79 stick/wood kɑyu   1  
120 stone bɑtu   1  
105 tail gundɑŋ   48  
206 Ten word info pulu̞h   5  
178 that hudi   21  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
187 they tiɑndi   11  
157 thick word info kədol   45  
156 thin word info nipɪs   1  
177 this hɘnji   1  
183 thou niku   1  
199 Three word info təlu̞   1  
134 thunder gəgoʁ   1  
41 to bite kəʁoh   1  
137 to blow word info səbu   50  
28 to breathe məhə̃ŋɑs   50  
144 to burn word info suɑh   64  
91 to buy mbeli   1  
38 to chew word info ŋɑlŋɑl   13  
85 to choose milih   1  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
196 to count bəbilɑŋ   1  
34 to cry miwɑŋ   9  
78 to cut, hack word info pɘloʔ   72  
75 to die, be dead mɑti   1  
90 to dig kɑli   1  
50 to dream nipi   1  
40 to drink ŋinum   1  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
123 to flow məhili   56  
101 to fly hɑmboʁ   52  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
44 to hear təŋis   1  
171 to hide word info sɨgoʔ   25  
72 to hit word info tostos   28  
89 to hold word info bəkom   66  
69 to hunt word info      
74 to kill pɑtiko   15  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
49 to lie down word info duleʁduleʁ   53  
49 to lie down word info ndulɪk̚   53  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
84 to plant tɑnom   2  
93 to pound, beat word info nũtu   20  
64 to say cɑwɑ   21  
77 to scratch word info kuykuy   19  
46 to see liɑʔ   19, 23  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
70 to shoot word info timbɑʔ   49  
51 to sit mə̃joŋ   28  
48 to sleep pədoum   16  
29 to sniff, smell undug̯ŋ   34  
36 to spit ʁɑhtoʔ   41  
80 to split word info bəlɑh   1  
88 to squeeze word info kɘciŋ      
71 to stab, pierce pɑgɑs   3  
52 to stand coʔcoʔ   30  
52 to stand miɲjɑʔ   38  
73 to steal mɑliŋ   16  
42 to suck hisoʔ   1  
87 to swell word info məgɑk̚   51  
9 to swim lɑŋuy   1  
21 to think      
94 to throw word info cɑmpɑʔ   57  
94 to throw word info umbɑd̯n   60  
66 to tie up, fasten kɑʁuʔ   44  
8 to turn word info biluk̚   24  
8 to turn word info ləgoʔ   52  
35 to vomit mutɑh   1  
5 to walk lɑpɑh   42  
83 to work word info bɘgɑwi   21  
47 to yawn wɑʔwɑpɑn   19  
32 tongue əmɑ   1  
32 tongue m:ɑ   1  
31 tooth ipon   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info ʁuɑ   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
122 water word info uɑy   2  
185 we word info hikɑm   2, 65  
185 we word info ʁɑm   23  
141 wet bɑsoh   1  
188 what? word info      
170 when? word info idɑn   1  
181 where? word info di X    
148 white hɑndɑʔ   25  
189 who? word info sɑpɑ   12  
159 wide      
58 wife kɑhjoŋ   40  
58 wife bɑi   41  
136 wind ɑŋɪn   1  
100 wing kəpi   52  
55 woman/female bɑi   1  
55 woman/female bɑibɑi   1  
127 woods/forest polɑn   71  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
169 year tɑhun   1  
169 year tɑun   1  
150 yellow kuɲeʁ   1  
186 you kuti   34  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: