https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Belalau)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
6 road/path      
10 dirty      
11 dust      
13 back word info      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
38 to chew word info      
53 person/human being      
63 name      
89 to hold word info      
90 to dig      
107 worm (earthworm)      
113 branch word info      
132 fog      
135 lightning      
140 dry word info      
170 when? word info      
184 he/she      
190 other      
204 Eight word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
175 above di      
176 below di      
9 to swim lɑŋui   1  
15 bone təhulɑn   1  
17 liver hɑti   1  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hulu   1  
26 hair word info buoʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
31 tooth ipon   1  
32 tongue m̩ɑ   1  
35 to vomit mutɑh   1  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite kɑʁoh   1  
42 to suck ŋɑhisop   1  
44 to hear nəŋis   1  
45 eye mɑtɑ   1  
50 to dream hɑnipi   1  
56 child ɑnɑʔ   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
74 to kill məmbunuh   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive uʁiʔ   1  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info ŋɑbəlɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
85 to choose məmilih   1  
87 to swell word info mubɑyoh   1  
91 to buy bəli   1  
92 to open, uncover ŋɑbukɑʔ   1  
97 bird mɑnoʔ   1  
98 egg tɑhlui   1  
99 feather bulu   1  
108 louse word info kutu   1  
110 spider lɑwɑh   1  
117 fruit buɑh   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand hən:i   1  
126 lake dɑnɑu   1  
128 sky lɑŋiʔ   1  
129 moon bulɑn   1  
136 wind ɑŋin   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpui   1  
150 yellow kuɲeχ   1  
162 old word info tuhɑ   1  
165 bad, evil jɑhɑl   1  
166 correct, true bənoχ   1  
167 night dəbiŋi   1  
169 year tɑhun   1  
174 in, inside dilom   1  
178 that hin:o   1  
180 far jɑwoh   1  
183 thou niku   1  
185 we word info kitɑ   1  
188 what? word info ɑpi   1  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təlu   1  
200 Four word info pɑʔ   1  
201 Five word info limɑ   1  
202 Six word info n:om   1  
203 Seven word info pitu   1  
55 woman/female bəbɑi   1, 105  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
156 thin word info tipis   1, 44  
197 One word info sɑi   1, 61  
187 they tiɑn   11  
189 who? word info sɑpɑ   12  
60 father bɑʔ   13  
68 needle səʁoʔ   13  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
22 to fear məʁɑbɑi   14  
125 salt uyɑh   15  
43 ear cupiŋ   15, 51  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
48 to sleep pədom   16  
73 to steal mɑliŋ   16  
177 this hij:o   16  
97 bird buʁuŋ   17  
163 new ɑmpɑi   17  
12 skin bɑwɑʔ   18  
114 leaf buluŋ   18  
47 to yawn hɑwɑ   19  
77 to scratch word info ŋuk:ui   19  
152 small luniʔ   19  
46 to see ŋəliɑʔ   19, 23  
84 to plant nɑnom   2  
106 snake ulɑi   2  
115 root bɑkɑʔ   2  
118 grass jukuʔ   2  
122 water word info wɑi   2  
185 we word info sikɑm   2, 65  
93 to pound, beat word info nutu   20  
139 cold word info ŋison   20  
173 at di   20  
194 how? word info ʁɑp:ɑhɑnɑ   20  
64 to say cɑwɑ   21  
83 to work word info məguwɑi   21  
116 flower kumbɑŋ   21  
153 big bɑlɑk   21  
102 rat tikus   22  
191 all suɲin   22  
104 fat/grease tɑboh   23  
185 we word info ʁɑm   23  
8 to turn word info biluʔ   24  
57 husband kɑhəjoŋ   24  
58 wife iŋgomɑn   25  
111 fish iwɑ   25  
148 white hɑndɑʔ   25  
151 green hujɑu   25  
171 to hide word info səgoʔ   25  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
72 to hit word info mukul   27  
51 to sit məjoŋ   28  
72 to hit word info nətos   28  
4 leg/foot cukut   29  
71 to stab, pierce pɑgɑs   3  
52 to stand cəcoʔ   30  
175 above uŋgɑʔ   30  
134 thunder gutuχ   30, 57  
196 to count hituŋ   31  
25 neck gɑlɑh   33  
61 house lɑmbɑn   33  
186 you kut:i   34  
186 you uɲin   34  
59 mother mɑʔ   35  
154 short word info buntɑʔ   35  
18 breast mɑh   36  
29 to sniff, smell ŋumbɑu   36  
133 rain lɑbuŋ   36  
146 ash hɑmbuɑ   36  
54 man/male bɑkɑs   37  
168 day χɑni   37  
158 narrow pəliʔ   39  
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
161 shy, ashamed liom   40  
193 if kiʔ   40  
14 belly tənɑi   41  
5 to walk lɑpɑh   42  
69 to hunt word info mɑsu   42  
192 and ʁiʔ   42  
130 star bintɑŋ   43  
16 intestines isɑu   44  
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
67 to sew word info səʁuʔ   45  
157 thick word info kədol   45  
1 hand culuʔ   46  
155 long word info kəjuŋ   47  
39 to cook word info nun:joŋ   48  
105 tail gundɑŋ   48  
195 no, not mawat   48  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
205 Nine word info siwɑ   5  
206 Ten word info puluh   5  
210 One Thousand word info səʁibu   5  
28 to breathe məhəŋɑs   50  
137 to blow word info ɲəbu   50  
159 wide bəʁɑʔ   50  
36 to spit məlui   52  
100 wing kəpi   52  
101 to fly hɑmboχ   52  
8 to turn word info putoh   53  
88 to squeeze word info ŋəcil   54  
49 to lie down word info iciŋ   55  
147 black hɑlom   55  
94 to throw word info ŋitɑŋ   56  
109 mosquito ɑgɑs   56  
112 rotten word info busuʔ   56  
123 to flow ŋɑhili   56  
96 dog kɑci   59  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
124 sea lɑoʔ   6  
39 to cook word info gulɑi   60  
160 painful, sick məhuyuh   60  
149 red suluh   61  
144 to burn word info ɲuɑh   64  
179 near ʁədiʔ   64  
95 to fall word info gugoχ   67  
95 to fall word info tumbɑk   68  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
182 I ɲɑʔ   7  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
127 woods/forest pul:ɑn   71  
78 to cut, hack word info məloʔ   72  
82 dull, blunt kudul   80  
164 good bətiʔ   81  
193 if kitu   87  
34 to cry miwɑŋ   9  
181 where? word info dipɑ   9  
162 old word info sɑkɑ   90  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: