https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Belalau)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
6 road/path      
10 dirty      
11 dust      
13 back word info      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
38 to chew word info      
53 person/human being      
63 name      
89 to hold word info      
90 to dig      
107 worm (earthworm)      
113 branch word info      
132 fog      
135 lightning      
140 dry word info      
170 when? word info      
184 he/she      
190 other      
204 Eight word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
8 to turn word info biluʔ   24  
130 star bintɑŋ   43  
142 heavy biɑʔ   1  
99 feather bulu   1  
114 leaf buluŋ   18  
129 moon bulɑn   1  
154 short word info buntɑʔ   35  
26 hair word info buoʔ   1  
112 rotten word info busuʔ   56  
117 fruit buɑh   1  
97 bird buʁuŋ   17  
54 man/male bɑkɑs   37  
115 root bɑkɑʔ   2  
153 big bɑlɑk   21  
141 wet bɑsoh   1  
120 stone bɑtu   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
60 father bɑʔ   13  
55 woman/female bəbɑi   1, 105  
91 to buy bəli   1  
166 correct, true bənoχ   1  
164 good bətiʔ   81  
159 wide bəʁɑʔ   50  
4 leg/foot cukut   29  
1 hand culuʔ   46  
43 ear cupiŋ   15, 51  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
64 to say cɑwɑ   21  
52 to stand cəcoʔ   30  
173 at di   20  
175 above di      
176 below di      
174 in, inside dilom   1  
181 where? word info dipɑ   9  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
126 lake dɑnɑu   1  
167 night dəbiŋi   1  
95 to fall word info gugoχ   67  
39 to cook word info gulɑi   60  
105 tail gundɑŋ   48  
134 thunder gutuχ   30, 57  
25 neck gɑlɑh   33  
177 this hij:o   16  
178 that hin:o   1  
196 to count hituŋ   31  
151 green hujɑu   25  
24 head hulu   1  
147 black hɑlom   55  
101 to fly hɑmboχ   52  
146 ash hɑmbuɑ   36  
148 white hɑndɑʔ   25  
50 to dream hɑnipi   1  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
17 liver hɑti   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
47 to yawn hɑwɑ   19  
121 sand hən:i   1  
49 to lie down word info iciŋ   55  
31 tooth ipon   1  
16 intestines isɑu   44  
111 fish iwɑ   25  
58 wife iŋgomɑn   25  
27 nose iʁuŋ   1  
118 grass jukuʔ   2  
165 bad, evil jɑhɑl   1  
180 far jɑwoh   1  
193 if kitu   87  
185 we word info kitɑ   1  
193 if kiʔ   40  
82 dull, blunt kudul   80  
116 flower kumbɑŋ   21  
186 you kut:i   34  
108 louse word info kutu   1  
150 yellow kuɲeχ   1  
96 dog kɑci   59  
57 husband kɑhəjoŋ   24  
79 stick/wood kɑyu   1  
41 to bite kɑʁoh   1  
157 thick word info kədol   45  
155 long word info kəjuŋ   47  
100 wing kəpi   52  
201 Five word info limɑ   1  
161 shy, ashamed liom   40  
152 small luniʔ   19  
133 rain lɑbuŋ   36  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
61 house lɑmbɑn   33  
124 sea lɑoʔ   6  
5 to walk lɑpɑh   42  
110 spider lɑwɑh   1  
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
128 sky lɑŋiʔ   1  
9 to swim lɑŋui   1  
195 no, not mawat   48  
34 to cry miwɑŋ   9  
87 to swell word info mubɑyoh   1  
72 to hit word info mukul   27  
35 to vomit mutɑh   1  
18 breast mɑh   36  
73 to steal mɑliŋ   16  
97 bird mɑnoʔ   1  
69 to hunt word info mɑsu   42  
75 to die, be dead mɑti   1  
45 eye mɑtɑ   1  
59 mother mɑʔ   35  
83 to work word info məguwɑi   21  
160 painful, sick məhuyuh   60  
28 to breathe məhəŋɑs   50  
51 to sit məjoŋ   28  
78 to cut, hack word info məloʔ   72  
36 to spit məlui   52  
74 to kill məmbunuh   1  
85 to choose məmilih   1  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
22 to fear məʁɑbɑi   14  
32 tongue m̩ɑ   1  
202 Six word info n:om   1  
183 thou niku   1  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
39 to cook word info nun:joŋ   48  
93 to pound, beat word info nutu   20  
84 to plant nɑnom   2  
72 to hit word info nətos   28  
44 to hear nəŋis   1  
203 Seven word info pitu   1  
127 woods/forest pul:ɑn   71  
206 Ten word info puluh   5  
8 to turn word info putoh   53  
71 to stab, pierce pɑgɑs   3  
138 warm word info pɑnɑs   1  
200 Four word info pɑʔ   1  
48 to sleep pədom   16  
158 narrow pəliʔ   39  
185 we word info sikɑm   2, 65  
205 Nine word info siwɑ   5  
149 red suluh   61  
191 all suɲin   22  
197 One word info sɑi   1, 61  
162 old word info sɑkɑ   90  
189 who? word info sɑpɑ   12  
171 to hide word info səgoʔ   25  
210 One Thousand word info səʁibu   5  
68 needle səʁoʔ   13  
67 to sew word info səʁuʔ   45  
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
102 rat tikus   22  
156 thin word info tipis   1, 44  
187 they tiɑn   11  
162 old word info tuhɑ   1  
95 to fall word info tumbɑk   68  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
104 fat/grease tɑboh   23  
98 egg tɑhlui   1  
169 year tɑhun   1  
81 sharp tɑjom   1  
65 rope tɑli   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
15 bone təhulɑn   1  
199 Three word info təlu   1  
14 belly tənɑi   41  
106 snake ulɑi   2  
125 salt uyɑh   15  
175 above uŋgɑʔ   30  
186 you uɲin   34  
76 to live, be alive uʁiʔ   1  
122 water word info wɑi   2  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
40 to drink ŋinum   1  
139 cold word info ŋison   20  
94 to throw word info ŋitɑŋ   56  
77 to scratch word info ŋuk:ui   19  
29 to sniff, smell ŋumbɑu   36  
92 to open, uncover ŋɑbukɑʔ   1  
80 to split word info ŋɑbəlɑh   1  
123 to flow ŋɑhili   56  
42 to suck ŋɑhisop   1  
88 to squeeze word info ŋəcil   54  
46 to see ŋəliɑʔ   19, 23  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
109 mosquito ɑgɑs   56  
163 new ɑmpɑi   17  
56 child ɑnɑʔ   1  
188 what? word info ɑpi   1  
143 fire ɑpui   1  
136 wind ɑŋin   1  
144 to burn word info ɲuɑh   64  
182 I ɲɑʔ   7  
137 to blow word info ɲəbu   50  
192 and ʁiʔ   42  
198 Two word info ʁuɑ   1  
23 blood ʁɑh   1  
185 we word info ʁɑm   23  
194 how? word info ʁɑp:ɑhɑnɑ   20  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
179 near ʁədiʔ   64  
168 day χɑni   37  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: