https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Belalau)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above di      
175 above uŋgɑʔ   30  
191 all suɲin   22  
192 and ʁiʔ   42  
146 ash hɑmbuɑ   36  
173 at di   20  
13 back word info      
165 bad, evil jɑhɑl   1  
14 belly tənɑi   41  
176 below di      
153 big bɑlɑk   21  
97 bird buʁuŋ   17  
97 bird mɑnoʔ   1  
147 black hɑlom   55  
23 blood ʁɑh   1  
15 bone təhulɑn   1  
113 branch word info      
18 breast mɑh   36  
56 child ɑnɑʔ   1  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
139 cold word info ŋison   20  
166 correct, true bənoχ   1  
168 day χɑni   37  
10 dirty      
96 dog kɑci   59  
140 dry word info      
82 dull, blunt kudul   80  
11 dust      
43 ear cupiŋ   15, 51  
119 earth/soil tɑnoh   1  
98 egg tɑhlui   1  
204 Eight word info      
45 eye mɑtɑ   1  
180 far jɑwoh   1  
104 fat/grease tɑboh   23  
60 father bɑʔ   13  
99 feather bulu   1  
208 Fifty word info      
143 fire ɑpui   1  
111 fish iwɑ   25  
201 Five word info limɑ   1  
116 flower kumbɑŋ   21  
132 fog      
200 Four word info pɑʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
164 good bətiʔ   81  
118 grass jukuʔ   2  
151 green hujɑu   25  
26 hair word info buoʔ   1  
1 hand culuʔ   46  
184 he/she      
24 head hulu   1  
142 heavy biɑʔ   1  
61 house lɑmbɑn   33  
194 how? word info ʁɑp:ɑhɑnɑ   20  
57 husband kɑhəjoŋ   24  
182 I ɲɑʔ   7  
193 if kitu   87  
193 if kiʔ   40  
174 in, inside dilom   1  
16 intestines isɑu   44  
126 lake dɑnɑu   1  
114 leaf buluŋ   18  
2 left      
4 leg/foot cukut   29  
135 lightning      
17 liver hɑti   1  
155 long word info kəjuŋ   47  
108 louse word info kutu   1  
54 man/male bɑkɑs   37  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
129 moon bulɑn   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
59 mother mɑʔ   35  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
63 name      
158 narrow pəliʔ   39  
179 near ʁədiʔ   64  
25 neck gɑlɑh   33  
68 needle səʁoʔ   13  
163 new ɑmpɑi   17  
167 night dəbiŋi   1  
205 Nine word info siwɑ   5  
195 no, not mawat   48  
27 nose iʁuŋ   1  
162 old word info tuhɑ   1  
162 old word info sɑkɑ   90  
197 One word info sɑi   1, 61  
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
210 One Thousand word info səʁibu   5  
190 other      
160 painful, sick məhuyuh   60  
53 person/human being      
133 rain lɑbuŋ   36  
102 rat tikus   22  
149 red suluh   61  
3 right      
6 road/path      
115 root bɑkɑʔ   2  
65 rope tɑli   1  
112 rotten word info busuʔ   56  
125 salt uyɑh   15  
121 sand hən:i   1  
124 sea lɑoʔ   6  
203 Seven word info pitu   1  
81 sharp tɑjom   1  
154 short word info buntɑʔ   35  
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
161 shy, ashamed liom   40  
202 Six word info n:om   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
128 sky lɑŋiʔ   1  
152 small luniʔ   19  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
106 snake ulɑi   2  
110 spider lɑwɑh   1  
130 star bintɑŋ   43  
79 stick/wood kɑyu   1  
120 stone bɑtu   1  
105 tail gundɑŋ   48  
206 Ten word info puluh   5  
178 that hin:o   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
187 they tiɑn   11  
157 thick word info kədol   45  
156 thin word info tipis   1, 44  
177 this hij:o   16  
183 thou niku   1  
199 Three word info təlu   1  
134 thunder gutuχ   30, 57  
41 to bite kɑʁoh   1  
137 to blow word info ɲəbu   50  
28 to breathe məhəŋɑs   50  
144 to burn word info ɲuɑh   64  
91 to buy bəli   1  
38 to chew word info      
85 to choose məmilih   1  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
39 to cook word info gulɑi   60  
39 to cook word info nun:joŋ   48  
196 to count hituŋ   31  
34 to cry miwɑŋ   9  
78 to cut, hack word info məloʔ   72  
75 to die, be dead mɑti   1  
90 to dig      
50 to dream hɑnipi   1  
40 to drink ŋinum   1  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
95 to fall word info gugoχ   67  
95 to fall word info tumbɑk   68  
22 to fear məʁɑbɑi   14  
123 to flow ŋɑhili   56  
101 to fly hɑmboχ   52  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
44 to hear nəŋis   1  
171 to hide word info səgoʔ   25  
72 to hit word info mukul   27  
72 to hit word info nətos   28  
89 to hold word info      
69 to hunt word info mɑsu   42  
74 to kill məmbunuh   1  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
49 to lie down word info iciŋ   55  
76 to live, be alive uʁiʔ   1  
92 to open, uncover ŋɑbukɑʔ   1  
84 to plant nɑnom   2  
93 to pound, beat word info nutu   20  
64 to say cɑwɑ   21  
77 to scratch word info ŋuk:ui   19  
46 to see ŋəliɑʔ   19, 23  
67 to sew word info səʁuʔ   45  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
51 to sit məjoŋ   28  
48 to sleep pədom   16  
29 to sniff, smell ŋumbɑu   36  
36 to spit məlui   52  
80 to split word info ŋɑbəlɑh   1  
88 to squeeze word info ŋəcil   54  
71 to stab, pierce pɑgɑs   3  
52 to stand cəcoʔ   30  
73 to steal mɑliŋ   16  
42 to suck ŋɑhisop   1  
87 to swell word info mubɑyoh   1  
9 to swim lɑŋui   1  
21 to think      
94 to throw word info ŋitɑŋ   56  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
8 to turn word info biluʔ   24  
8 to turn word info putoh   53  
35 to vomit mutɑh   1  
5 to walk lɑpɑh   42  
83 to work word info məguwɑi   21  
47 to yawn hɑwɑ   19  
32 tongue m̩ɑ   1  
31 tooth ipon   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info ʁuɑ   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
122 water word info wɑi   2  
185 we word info sikɑm   2, 65  
185 we word info kitɑ   1  
185 we word info ʁɑm   23  
141 wet bɑsoh   1  
188 what? word info ɑpi   1  
170 when? word info      
181 where? word info dipɑ   9  
148 white hɑndɑʔ   25  
189 who? word info sɑpɑ   12  
159 wide bəʁɑʔ   50  
58 wife iŋgomɑn   25  
136 wind ɑŋin   1  
100 wing kəpi   52  
55 woman/female bəbɑi   1, 105  
127 woods/forest pul:ɑn   71  
107 worm (earthworm)      
169 year tɑhun   1  
150 yellow kuɲeχ   1  
186 you kut:i   34  
186 you uɲin   34  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: