https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Kalianda)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
6 road/path      
13 back word info      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
38 to chew word info      
53 person/human being      
57 husband      
58 wife      
72 to hit word info      
75 to die, be dead      
83 to work word info      
93 to pound, beat word info      
102 rat      
132 fog      
150 yellow      
170 when? word info      
199 Three word info      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
175 above di      
9 to swim lɑŋui   1  
11 dust ʁɑʁbuʔ   1  
17 liver hɑti   1  
23 blood ʁɑh   1  
24 head ulu   1  
26 hair word info uwoʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
31 tooth ipon   1  
32 tongue əmɑ   1  
35 to vomit mutɑh   1  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite ŋəʁoh   1  
42 to suck ŋisop   1  
44 to hear ŋɑdəŋi   1  
45 eye mɑtɑ   1  
50 to dream hɑnipiɑn   1  
56 child sɑnɑʔ   1  
60 father ɑmɑʔ   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
76 to live, be alive uʁɛʔ   1  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info ŋɑbəlɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
85 to choose milih   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
90 to dig ŋɑli   1  
91 to buy ŋɑbəli   1  
92 to open, uncover ŋɑbukɑʔ   1  
98 egg təl:ui   1  
99 feather bulu   1  
108 louse word info kutu   1  
110 spider lɑwɑh   1  
117 fruit uwɑh   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand həni   1  
126 lake dɑnɑu   1  
127 woods/forest l̩ɑs   1  
128 sky lɑŋit   1  
129 moon bulɑn   1  
133 rain ujɑn   1  
136 wind ɑŋin   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpui   1  
146 ash hɑbuɑ   1  
156 thin word info ipis   1  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
162 old word info tuhɑ   1  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
166 correct, true bənoʁ   1  
167 night dɑbiŋi   1  
169 year tɑhun   1  
174 in, inside dilom   1  
175 above ɑtos   1  
176 below dib:ɑh   1  
177 this hiji   1  
180 far jɑwoh   1  
183 thou niku   1  
184 he/she   1  
188 what? word info ɑpi   1  
198 Two word info ʁuɑ   1  
200 Four word info pɑʔ   1  
55 woman/female bub:ɑi   1, 105  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
197 One word info sɑi   1, 61  
135 lightning kilɑp   1, 88  
63 name gəlɑʁ   10  
187 they tiɑn   11  
189 who? word info sɑpɑ   12  
68 needle səʁoʔ   13  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
22 to fear ʁɑbɑi   14  
52 to stand təgi   14  
74 to kill ŋəmɑtion   15  
107 worm (earthworm) gəl:oŋ   15  
125 salt uyɑh   15  
43 ear cupiŋ   15, 51  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
48 to sleep pəd:om   16  
73 to steal ŋɑmɑliŋ   16  
15 bone bɑluŋ   17  
163 new ɑp:ɑi   17  
12 skin bɑbɑʔ   18  
114 leaf buluŋ   18  
39 to cook word info mɑsɑʔ   19  
47 to yawn məhuɑp   19  
77 to scratch word info kəkuy   19  
46 to see ŋɑliɑʔ   19, 23  
84 to plant nɑnom   2  
106 snake ulɑi   2  
115 root bɑkɑʔ   2  
118 grass jukuʔ   2  
122 water word info wɑi   2  
192 and jɑmɑ   2  
185 we word info sikɑm   2, 65  
185 we word info ikɑm   2, 65  
113 branch word info pɑp:ɑŋ   20  
139 cold word info ŋison   20  
173 at di   20  
194 how? word info ŋɑʁəp:ɑ   20  
64 to say cɑwɑ   21  
116 flower kumbɑŋ   21  
153 big bɑlɑk   21  
178 that udi   21  
140 dry word info kəʁiŋ   22  
190 other sumɑŋ   22  
191 all uɲin   22  
104 fat/grease tɑboh   23  
8 to turn word info biluʔ   24  
111 fish iwɑ   25  
148 white ɑndɑʔ   25  
151 green ujɑu   25  
171 to hide word info səgoʔ   25  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
51 to sit məj:oŋ   28  
4 leg/foot cukut   29  
14 belly bətoŋ   29  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
134 thunder gut:oʁ   30, 57  
196 to count ŋituŋ   31  
25 neck gɑlɑh   33  
61 house lɑmbɑn   33  
186 you kəti   34  
186 you səʔuɲiner   34  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
18 breast m̩ɑh   36  
29 to sniff, smell ŋɑmbɑu   36  
54 man/male bɑkɑs   37  
59 mother inɑʔ   37  
168 day ʁɑni   37  
158 narrow pəliʔ   39  
158 narrow ʁupiʔ   40  
161 shy, ashamed liom   40  
193 if ɑki   40  
36 to spit itop   41  
36 to spit ŋitop   41  
5 to walk lɑpɑh   42  
69 to hunt word info mɑsu   42  
130 star lit:ɑŋ   43  
16 intestines isɑu   44  
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
157 thick word info kədol   45  
1 hand culuʔ   46  
155 long word info ʁɑj:uŋ   47  
105 tail gundɑŋ   48  
110 spider sɑsɑŋ   48  
195 no, not mawat   48  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
145 smoke word info ɑsoʔ   49  
28 to breathe məŋɑs   50  
137 to blow word info ɲəbu   50  
159 wide bəʁɑʔ   50  
100 wing kəp:i   52  
101 to fly hɑmboʁ   52  
49 to lie down word info dɑdulik   53  
88 to squeeze word info məcil   54  
109 mosquito ɑgɑs   56  
112 rotten word info busuk   56  
123 to flow mɑhili   56  
147 black ɑʁoŋ   56  
94 to throw word info ɲɑhɑyɑʁ   58  
96 dog kɑci   59  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
124 sea lɑwoʔ   6  
149 red suluh   61  
154 short word info ʁəb:ɑh   61  
144 to burn word info ɲuɑh   64  
179 near ʁəd:iʔ   64  
152 small ʁən:iʔ   65  
89 to hold word info ŋɑbəkom   66  
95 to fall word info gugoʁ   67  
131 cloud word info ʁɑʁiyuʔ   69  
182 I ɲɑʔ   7  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
97 bird putit   71  
78 to cut, hack word info məloʔ   72  
82 dull, blunt kudud̯l   80  
164 good həlɑu   82  
34 to cry miwɑŋ   9  
181 where? word info dipɑ   9  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: