https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Kalianda)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
6 road/path      
13 back word info      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
38 to chew word info      
53 person/human being      
57 husband      
58 wife      
72 to hit word info      
75 to die, be dead      
83 to work word info      
93 to pound, beat word info      
102 rat      
132 fog      
150 yellow      
170 when? word info      
199 Three word info      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
8 to turn word info biluʔ   24  
142 heavy biɑʔ   1  
55 woman/female bub:ɑi   1, 105  
99 feather bulu   1  
114 leaf buluŋ   18  
129 moon bulɑn   1  
112 rotten word info busuk   56  
12 skin bɑbɑʔ   18  
54 man/male bɑkɑs   37  
115 root bɑkɑʔ   2  
15 bone bɑluŋ   17  
153 big bɑlɑk   21  
141 wet bɑsoh   1  
120 stone bɑtu   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
166 correct, true bənoʁ   1  
14 belly bətoŋ   29  
159 wide bəʁɑʔ   50  
4 leg/foot cukut   29  
1 hand culuʔ   46  
43 ear cupiŋ   15, 51  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
64 to say cɑwɑ   21  
173 at di   20  
175 above di      
176 below dib:ɑh   1  
174 in, inside dilom   1  
181 where? word info dipɑ   9  
167 night dɑbiŋi   1  
49 to lie down word info dɑdulik   53  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
126 lake dɑnɑu   1  
95 to fall word info gugoʁ   67  
105 tail gundɑŋ   48  
134 thunder gut:oʁ   30, 57  
25 neck gɑlɑh   33  
107 worm (earthworm) gəl:oŋ   15  
63 name gəlɑʁ   10  
177 this hiji   1  
146 ash hɑbuɑ   1  
101 to fly hɑmboʁ   52  
50 to dream hɑnipiɑn   1  
17 liver hɑti   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
164 good həlɑu   82  
121 sand həni   1  
185 we word info ikɑm   2, 65  
59 mother inɑʔ   37  
156 thin word info ipis   1  
31 tooth ipon   1  
16 intestines isɑu   44  
36 to spit itop   41  
111 fish iwɑ   25  
184 he/she   1  
27 nose iʁuŋ   1  
118 grass jukuʔ   2  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
192 and jɑmɑ   2  
180 far jɑwoh   1  
135 lightning kilɑp   1, 88  
82 dull, blunt kudud̯l   80  
116 flower kumbɑŋ   21  
108 louse word info kutu   1  
96 dog kɑci   59  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
79 stick/wood kɑyu   1  
157 thick word info kədol   45  
77 to scratch word info kəkuy   19  
100 wing kəp:i   52  
186 you kəti   34  
140 dry word info kəʁiŋ   22  
161 shy, ashamed liom   40  
130 star lit:ɑŋ   43  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
61 house lɑmbɑn   33  
5 to walk lɑpɑh   42  
124 sea lɑwoʔ   6  
110 spider lɑwɑh   1  
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
128 sky lɑŋit   1  
9 to swim lɑŋui   1  
127 woods/forest l̩ɑs   1  
195 no, not mawat   48  
85 to choose milih   1  
34 to cry miwɑŋ   9  
35 to vomit mutɑh   1  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
123 to flow mɑhili   56  
69 to hunt word info mɑsu   42  
39 to cook word info mɑsɑʔ   19  
45 eye mɑtɑ   1  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
88 to squeeze word info məcil   54  
47 to yawn məhuɑp   19  
51 to sit məj:oŋ   28  
78 to cut, hack word info məloʔ   72  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
28 to breathe məŋɑs   50  
18 breast m̩ɑh   36  
183 thou niku   1  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
84 to plant nɑnom   2  
97 bird putit   71  
138 warm word info pɑnɑs   1  
113 branch word info pɑp:ɑŋ   20  
200 Four word info pɑʔ   1  
48 to sleep pəd:om   16  
158 narrow pəliʔ   39  
185 we word info sikɑm   2, 65  
149 red suluh   61  
190 other sumɑŋ   22  
197 One word info sɑi   1, 61  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
56 child sɑnɑʔ   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
110 spider sɑsɑŋ   48  
171 to hide word info səgoʔ   25  
68 needle səʁoʔ   13  
186 you səʔuɲiner   34  
187 they tiɑn   11  
162 old word info tuhɑ   1  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
104 fat/grease tɑboh   23  
169 year tɑhun   1  
81 sharp tɑjom   1  
65 rope tɑli   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
52 to stand təgi   14  
98 egg təl:ui   1  
178 that udi   21  
133 rain ujɑn   1  
151 green ujɑu   25  
24 head ulu   1  
106 snake ulɑi   2  
26 hair word info uwoʔ   1  
117 fruit uwɑh   1  
125 salt uyɑh   15  
191 all uɲin   22  
76 to live, be alive uʁɛʔ   1  
122 water word info wɑi   2  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
40 to drink ŋinum   1  
139 cold word info ŋison   20  
42 to suck ŋisop   1  
36 to spit ŋitop   41  
196 to count ŋituŋ   31  
92 to open, uncover ŋɑbukɑʔ   1  
89 to hold word info ŋɑbəkom   66  
91 to buy ŋɑbəli   1  
80 to split word info ŋɑbəlɑh   1  
44 to hear ŋɑdəŋi   1  
90 to dig ŋɑli   1  
46 to see ŋɑliɑʔ   19, 23  
29 to sniff, smell ŋɑmbɑu   36  
73 to steal ŋɑmɑliŋ   16  
194 how? word info ŋɑʁəp:ɑ   20  
74 to kill ŋəmɑtion   15  
41 to bite ŋəʁoh   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
193 if ɑki   40  
60 father ɑmɑʔ   1  
148 white ɑndɑʔ   25  
163 new ɑp:ɑi   17  
188 what? word info ɑpi   1  
143 fire ɑpui   1  
145 smoke word info ɑsoʔ   49  
175 above ɑtos   1  
136 wind ɑŋin   1  
147 black ɑʁoŋ   56  
32 tongue əmɑ   1  
144 to burn word info ɲuɑh   64  
94 to throw word info ɲɑhɑyɑʁ   58  
182 I ɲɑʔ   7  
137 to blow word info ɲəbu   50  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
158 narrow ʁupiʔ   40  
198 Two word info ʁuɑ   1  
22 to fear ʁɑbɑi   14  
23 blood ʁɑh   1  
155 long word info ʁɑj:uŋ   47  
168 day ʁɑni   37  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
11 dust ʁɑʁbuʔ   1  
131 cloud word info ʁɑʁiyuʔ   69  
154 short word info ʁəb:ɑh   61  
179 near ʁəd:iʔ   64  
152 small ʁən:iʔ   65  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: