https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Kalianda)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above di      
175 above ɑtos   1  
191 all uɲin   22  
192 and jɑmɑ   2  
146 ash hɑbuɑ   1  
173 at di   20  
13 back word info      
165 bad, evil jɑhɑt   1  
14 belly bətoŋ   29  
176 below dib:ɑh   1  
153 big bɑlɑk   21  
97 bird putit   71  
147 black ɑʁoŋ   56  
23 blood ʁɑh   1  
15 bone bɑluŋ   17  
113 branch word info pɑp:ɑŋ   20  
18 breast m̩ɑh   36  
56 child sɑnɑʔ   1  
131 cloud word info ʁɑʁiyuʔ   69  
139 cold word info ŋison   20  
166 correct, true bənoʁ   1  
168 day ʁɑni   37  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
96 dog kɑci   59  
140 dry word info kəʁiŋ   22  
82 dull, blunt kudud̯l   80  
11 dust ʁɑʁbuʔ   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
119 earth/soil tɑnoh   1  
98 egg təl:ui   1  
204 Eight word info      
45 eye mɑtɑ   1  
180 far jɑwoh   1  
104 fat/grease tɑboh   23  
60 father ɑmɑʔ   1  
99 feather bulu   1  
208 Fifty word info      
143 fire ɑpui   1  
111 fish iwɑ   25  
201 Five word info      
116 flower kumbɑŋ   21  
132 fog      
200 Four word info pɑʔ   1  
117 fruit uwɑh   1  
164 good həlɑu   82  
118 grass jukuʔ   2  
151 green ujɑu   25  
26 hair word info uwoʔ   1  
1 hand culuʔ   46  
184 he/she   1  
24 head ulu   1  
142 heavy biɑʔ   1  
61 house lɑmbɑn   33  
194 how? word info ŋɑʁəp:ɑ   20  
57 husband      
182 I ɲɑʔ   7  
193 if ɑki   40  
174 in, inside dilom   1  
16 intestines isɑu   44  
126 lake dɑnɑu   1  
114 leaf buluŋ   18  
2 left      
4 leg/foot cukut   29  
135 lightning kilɑp   1, 88  
17 liver hɑti   1  
155 long word info ʁɑj:uŋ   47  
108 louse word info kutu   1  
54 man/male bɑkɑs   37  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
129 moon bulɑn   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
59 mother inɑʔ   37  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
63 name gəlɑʁ   10  
158 narrow pəliʔ   39  
158 narrow ʁupiʔ   40  
179 near ʁəd:iʔ   64  
25 neck gɑlɑh   33  
68 needle səʁoʔ   13  
163 new ɑp:ɑi   17  
167 night dɑbiŋi   1  
205 Nine word info      
195 no, not mawat   48  
27 nose iʁuŋ   1  
162 old word info tuhɑ   1  
197 One word info sɑi   1, 61  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other sumɑŋ   22  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
53 person/human being      
133 rain ujɑn   1  
102 rat      
149 red suluh   61  
3 right      
6 road/path      
115 root bɑkɑʔ   2  
65 rope tɑli   1  
112 rotten word info busuk   56  
125 salt uyɑh   15  
121 sand həni   1  
124 sea lɑwoʔ   6  
203 Seven word info      
81 sharp tɑjom   1  
154 short word info ʁəb:ɑh   61  
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
161 shy, ashamed liom   40  
202 Six word info      
12 skin bɑbɑʔ   18  
128 sky lɑŋit   1  
152 small ʁən:iʔ   65  
145 smoke word info ɑsoʔ   49  
106 snake ulɑi   2  
110 spider lɑwɑh   1  
110 spider sɑsɑŋ   48  
130 star lit:ɑŋ   43  
79 stick/wood kɑyu   1  
120 stone bɑtu   1  
105 tail gundɑŋ   48  
206 Ten word info      
178 that udi   21  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
187 they tiɑn   11  
157 thick word info kədol   45  
156 thin word info ipis   1  
177 this hiji   1  
183 thou niku   1  
199 Three word info      
134 thunder gut:oʁ   30, 57  
41 to bite ŋəʁoh   1  
137 to blow word info ɲəbu   50  
28 to breathe məŋɑs   50  
144 to burn word info ɲuɑh   64  
91 to buy ŋɑbəli   1  
38 to chew word info      
85 to choose milih   1  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
39 to cook word info mɑsɑʔ   19  
196 to count ŋituŋ   31  
34 to cry miwɑŋ   9  
78 to cut, hack word info məloʔ   72  
75 to die, be dead      
90 to dig ŋɑli   1  
50 to dream hɑnipiɑn   1  
40 to drink ŋinum   1  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
95 to fall word info gugoʁ   67  
22 to fear ʁɑbɑi   14  
123 to flow mɑhili   56  
101 to fly hɑmboʁ   52  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
44 to hear ŋɑdəŋi   1  
171 to hide word info səgoʔ   25  
72 to hit word info      
89 to hold word info ŋɑbəkom   66  
69 to hunt word info mɑsu   42  
74 to kill ŋəmɑtion   15  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
49 to lie down word info dɑdulik   53  
76 to live, be alive uʁɛʔ   1  
92 to open, uncover ŋɑbukɑʔ   1  
84 to plant nɑnom   2  
93 to pound, beat word info      
64 to say cɑwɑ   21  
77 to scratch word info kəkuy   19  
46 to see ŋɑliɑʔ   19, 23  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
51 to sit məj:oŋ   28  
48 to sleep pəd:om   16  
29 to sniff, smell ŋɑmbɑu   36  
36 to spit itop   41  
36 to spit ŋitop   41  
80 to split word info ŋɑbəlɑh   1  
88 to squeeze word info məcil   54  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
52 to stand təgi   14  
73 to steal ŋɑmɑliŋ   16  
42 to suck ŋisop   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
9 to swim lɑŋui   1  
21 to think      
94 to throw word info ɲɑhɑyɑʁ   58  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
8 to turn word info biluʔ   24  
35 to vomit mutɑh   1  
5 to walk lɑpɑh   42  
83 to work word info      
47 to yawn məhuɑp   19  
32 tongue əmɑ   1  
31 tooth ipon   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info ʁuɑ   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
122 water word info wɑi   2  
185 we word info sikɑm   2, 65  
185 we word info ikɑm   2, 65  
141 wet bɑsoh   1  
188 what? word info ɑpi   1  
170 when? word info      
181 where? word info dipɑ   9  
148 white ɑndɑʔ   25  
189 who? word info sɑpɑ   12  
159 wide bəʁɑʔ   50  
58 wife      
136 wind ɑŋin   1  
100 wing kəp:i   52  
55 woman/female bub:ɑi   1, 105  
127 woods/forest l̩ɑs   1  
107 worm (earthworm) gəl:oŋ   15  
169 year tɑhun   1  
150 yellow      
186 you kəti   34  
186 you səʔuɲiner   34  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: