https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung

Source/Author:  Junaiyah H.M. 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Debasish Roy  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
99 feather      
132 fog      
137 to blow word info      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
49 to lie down word info tuʀuy      
78 to cut, hack word info nətəʔ      
95 to fall word info gəgak      
131 cloud word info sabək      
134 thunder ñaʀəw      
175 above di X SA: di = '+locative', not 'above'    
186 you mətəy      
6 road/path ʀaŋlaɔ   1  
9 to swim naŋuy   1  
11 dust abəw   1  
16 intestines tənahəy   1  
17 liver atəy   1  
18 breast susəw   1  
23 blood ʀah   1  
24 head uləw   1  
26 hair word info buwəʔ   1  
27 nose iʀuŋ   1  
32 tongue   1  
35 to vomit mutah   1  
40 to drink ŋinum   1  
42 to suck ŋisəp   1  
44 to hear ŋədəŋəy   1  
45 eye matɔ   1  
48 to sleep tuʀuy   1  
50 to dream ŋipəy   1  
56 child anaʔ   1  
65 rope taləy   1  
66 to tie up, fasten ŋikəʔ   1  
74 to kill ŋəbunuh   1  
75 to die, be dead matəy   1  
76 to live, be alive uʀiʔ   1  
79 stick/wood kayəw   1  
80 to split word info ŋəbəlah   1  
81 sharp tajəm   1  
85 to choose milih   1  
86 to grow word info tuwəh   1  
87 to swell word info bayəh   1  
90 to dig ŋaləy   1  
91 to buy ŋəbələy   1  
92 to open, uncover ŋəbukaʔ   1  
98 egg tal:uy   1  
105 tail ikuy   1  
108 louse word info kutəw   1  
110 spider ləlawah   1  
112 rotten word info buyuʔ   1  
117 fruit bəbuahan   1  
119 earth/soil tanəh   1  
120 stone batəw   1  
126 lake danaw   1  
127 woods/forest las   1  
128 sky laŋiʔ   1  
129 moon bulan   1  
133 rain ujan   1  
135 lightning kilaʔ   1  
136 wind aŋin   1  
138 warm word info panas   1  
141 wet basəh   1  
142 heavy biaʔ   1  
143 fire apuy   1  
146 ash abəw   1  
150 yellow kuniŋ   1  
156 thin word info ipis   1  
160 painful, sick sakiʔ   1  
162 old word info tuhɔ   1  
163 new barəw   1  
165 bad, evil jah:at   1  
166 correct, true bənər   1  
167 night dəbiŋəy   1  
169 year tah:un   1  
176 below di dəh   1  
178 that inɔ   1  
180 far jawɔh   1  
183 thou nikəw   1  
184 he/she iyɔ   1  
198 Two word info   1  
200 Four word info paʔ   1  
55 woman/female səbay   1, 108  
37 to eat məŋan   1, 14  
2 left kirəy   1, 42  
197 One word info say   1, 61  
3 right kanan   1, 73  
63 name gəlaʀ   10  
193 if lamun   10  
155 long word info tij:aŋ   102  
187 they tiyan   11  
170 when? word info kapam   12  
189 who? word info sapɔ   12  
38 to chew word info ŋayəl   13  
68 needle səʀəʔ   13  
22 to fear ʀabay   14  
52 to stand təməgəy   14  
107 worm (earthworm) gələŋ   15  
125 salt uyah   15  
43 ear cupiŋ   15, 51  
19 shoulder pup:iŋ   16  
30 mouth ʀaŋɔ   16  
48 to sleep pədəm   16  
53 person/human being jimɔ < SKT jelma (SA) 16 L
73 to steal ŋəmaliŋ   16  
177 this ijɔ   16  
1 hand puŋew   17  
15 bone baluŋ   17  
168 day arəy   17  
12 skin babaʔ   18  
101 to fly təhabaŋ   18  
114 leaf buluŋ   18  
121 sand pasik   18  
144 to burn word info mup:ul   18  
47 to yawn məhaw:ap   19  
77 to scratch word info ŋəkuy   19  
152 small luniʔ   19  
61 house nuwɔ   1?  
84 to plant nanəm   2  
106 snake ulay   2  
115 root wakaʔ   2  
118 grass jukuʔ   2  
122 water word info way   2  
185 we word info ʀam   2  
190 other layən   2  
192 and jamɔ   2  
185 we word info ikam   2, 65  
93 to pound, beat word info nutəw   20  
113 branch word info pup:aŋ   20  
139 cold word info ŋisən   20  
161 shy, ashamed maləw   20  
173 at di ləm   20  
194 how? word info ñɔpiʔ   20  
41 to bite ŋigiʔ   21  
64 to say cawɔ   21  
116 flower kəmbaŋ   21  
153 big balak   21  
21 to think bəpikir   22  
72 to hit word info ŋəgəbuk   22  
102 rat tikus   22  
140 dry word info kəriŋ   22  
174 in, inside di uŋgaʔ   22  
191 all uñən   22  
20 to know, be knowledgeable panday   23  
33 to laugh mahhɔ   23  
83 to work word info bəkərjɔ   23  
104 fat/grease tabəh   23  
171 to hide word info jəmamuʔ   24  
29 to sniff, smell ŋambaw   25  
148 white andaʔ   25  
151 green ujaw   25  
31 tooth kədis   26  
96 dog kuyuʔ   26  
103 meat/flesh dagiŋ   26  
7 to come məgəʀ   27  
179 near paʀəʔ   27  
51 to sit məjəŋ   28  
57 husband lakəy   28  
4 leg/foot caluʔ   29  
14 belly bətəŋ   29  
71 to stab, pierce magas   3  
196 to count ŋituŋ   31  
25 neck galah   33  
10 dirty kamah   35  
59 mother maʔ   35  
188 what? word info ñɔ   37  
13 back word info təkuyuŋ   41  
36 to spit ŋutəb   41  
158 narrow səməʔ   41  
5 to walk lapah   42  
88 to squeeze word info mərəs   42  
54 man/male ragah   43  
130 star binta   43  
181 where? word info di kedɔ   43  
67 to sew word info ñəʀuʔ   45  
157 thick word info aməl   46  
62 thatch/roof pak:ul   48  
195 no, not maʔwat   48  
70 to shoot word info nimbak   49  
145 smoke word info asəʔ   49  
60 father bapaʔ   5  
28 to breathe behaŋŋas   50  
159 wide bəʀaʔ   50  
100 wing kəpəy   52  
69 to hunt word info (h)alaw   54  
109 mosquito ñinñiʔ   55  
123 to flow miləy   56  
147 black aʀəŋ   56  
39 to cook word info ŋəkuʔ   59  
94 to throw word info ñituh   59  
172 to climb word info cakaʔ   59  
124 sea lawət   6  
149 red suluh   61  
154 short word info ibah   61  
111 fish puñəw   62  
46 to see ŋənah   64  
89 to hold word info məguŋ   68, 32  
58 wife majəw   7  
182 I ñaʔ   7  
97 bird putiʔ   71  
199 Three word info tigɔ   8  
82 dull, blunt kudul   80  
8 to turn word info ɲipaŋ   81  
164 good waway   83  
34 to cry miwaŋ   9  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: