https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung

Source/Author:  Junaiyah H.M. 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Debasish Roy  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
99 feather      
132 fog      
137 to blow word info      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
69 to hunt word info (h)alaw   54  
11 dust abəw   1  
146 ash abəw   1  
157 thick word info aməl   46  
56 child anaʔ   1  
148 white andaʔ   25  
143 fire apuy   1  
168 day arəy   17  
145 smoke word info asəʔ   49  
17 liver atəy   1  
136 wind aŋin   1  
147 black aʀəŋ   56  
12 skin babaʔ   18  
153 big balak   21  
15 bone baluŋ   17  
60 father bapaʔ   5  
163 new barəw   1  
141 wet basəh   1  
120 stone batəw   1  
87 to swell word info bayəh   1  
28 to breathe behaŋŋas   50  
142 heavy biaʔ   1  
130 star binta   43  
129 moon bulan   1  
114 leaf buluŋ   18  
26 hair word info buwəʔ   1  
112 rotten word info buyuʔ   1  
117 fruit bəbuahan   1  
83 to work word info bəkərjɔ   23  
166 correct, true bənər   1  
21 to think bəpikir   22  
14 belly bətəŋ   29  
159 wide bəʀaʔ   50  
172 to climb word info cakaʔ   59  
4 leg/foot caluʔ   29  
64 to say cawɔ   21  
43 ear cupiŋ   15, 51  
103 meat/flesh dagiŋ   26  
126 lake danaw   1  
175 above di X SA: di = '+locative', not 'above'    
176 below di dəh   1  
181 where? word info di kedɔ   43  
173 at di ləm   20  
174 in, inside di uŋgaʔ   22  
167 night dəbiŋəy   1  
25 neck galah   33  
95 to fall word info gəgak      
63 name gəlaʀ   10  
107 worm (earthworm) gələŋ   15  
154 short word info ibah   61  
177 this ijɔ   16  
185 we word info ikam   2, 65  
105 tail ikuy   1  
178 that inɔ   1  
156 thin word info ipis   1  
184 he/she iyɔ   1  
27 nose iʀuŋ   1  
165 bad, evil jah:at   1  
192 and jamɔ   2  
180 far jawɔh   1  
53 person/human being jimɔ < SKT jelma (SA) 16 L
118 grass jukuʔ   2  
171 to hide word info jəmamuʔ   24  
10 dirty kamah   35  
3 right kanan   1, 73  
170 when? word info kapam   12  
79 stick/wood kayəw   1  
135 lightning kilaʔ   1  
2 left kirəy   1, 42  
82 dull, blunt kudul   80  
150 yellow kuniŋ   1  
108 louse word info kutəw   1  
96 dog kuyuʔ   26  
31 tooth kədis   26  
116 flower kəmbaŋ   21  
100 wing kəpəy   52  
140 dry word info kəriŋ   22  
57 husband lakəy   28  
193 if lamun   10  
5 to walk lapah   42  
127 woods/forest las   1  
124 sea lawət   6  
190 other layən   2  
128 sky laŋiʔ   1  
152 small luniʔ   19  
110 spider ləlawah   1  
71 to stab, pierce magas   3  
33 to laugh mahhɔ   23  
58 wife majəw   7  
161 shy, ashamed maləw   20  
45 eye matɔ   1  
75 to die, be dead matəy   1  
59 mother maʔ   35  
195 no, not maʔwat   48  
85 to choose milih   1  
123 to flow miləy   56  
34 to cry miwaŋ   9  
144 to burn word info mup:ul   18  
35 to vomit mutah   1  
32 tongue   1  
89 to hold word info məguŋ   68, 32  
7 to come məgəʀ   27  
47 to yawn məhaw:ap   19  
51 to sit məjəŋ   28  
88 to squeeze word info mərəs   42  
186 you mətəy      
37 to eat məŋan   1, 14  
84 to plant nanəm   2  
9 to swim naŋuy   1  
183 thou nikəw   1  
70 to shoot word info nimbak   49  
93 to pound, beat word info nutəw   20  
61 house nuwɔ   1?  
78 to cut, hack word info nətəʔ      
62 thatch/roof pak:ul   48  
138 warm word info panas   1  
20 to know, be knowledgeable panday   23  
121 sand pasik   18  
179 near paʀəʔ   27  
200 Four word info paʔ   1  
113 branch word info pup:aŋ   20  
19 shoulder pup:iŋ   16  
97 bird putiʔ   71  
111 fish puñəw   62  
1 hand puŋew   17  
48 to sleep pədəm   16  
54 man/male ragah   43  
131 cloud word info sabək      
160 painful, sick sakiʔ   1  
189 who? word info sapɔ   12  
197 One word info say   1, 61  
149 red suluh   61  
18 breast susəw   1  
55 woman/female səbay   1, 108  
158 narrow səməʔ   41  
68 needle səʀəʔ   13  
104 fat/grease tabəh   23  
169 year tah:un   1  
81 sharp tajəm   1  
98 egg tal:uy   1  
65 rope taləy   1  
119 earth/soil tanəh   1  
199 Three word info tigɔ   8  
155 long word info tij:aŋ   102  
102 rat tikus   22  
187 they tiyan   11  
162 old word info tuhɔ   1  
86 to grow word info tuwəh   1  
48 to sleep tuʀuy   1  
49 to lie down word info tuʀuy      
101 to fly təhabaŋ   18  
13 back word info təkuyuŋ   41  
52 to stand təməgəy   14  
16 intestines tənahəy   1  
133 rain ujan   1  
151 green ujaw   25  
106 snake ulay   2  
24 head uləw   1  
125 salt uyah   15  
191 all uñən   22  
76 to live, be alive uʀiʔ   1  
115 root wakaʔ   2  
164 good waway   83  
122 water word info way   2  
198 Two word info   1  
134 thunder ñaʀəw      
182 I ñaʔ   7  
109 mosquito ñinñiʔ   55  
94 to throw word info ñituh   59  
188 what? word info ñɔ   37  
194 how? word info ñɔpiʔ   20  
67 to sew word info ñəʀuʔ   45  
90 to dig ŋaləy   1  
29 to sniff, smell ŋambaw   25  
38 to chew word info ŋayəl   13  
41 to bite ŋigiʔ   21  
66 to tie up, fasten ŋikəʔ   1  
40 to drink ŋinum   1  
50 to dream ŋipəy   1  
139 cold word info ŋisən   20  
42 to suck ŋisəp   1  
196 to count ŋituŋ   31  
36 to spit ŋutəb   41  
92 to open, uncover ŋəbukaʔ   1  
74 to kill ŋəbunuh   1  
80 to split word info ŋəbəlah   1  
91 to buy ŋəbələy   1  
44 to hear ŋədəŋəy   1  
72 to hit word info ŋəgəbuk   22  
77 to scratch word info ŋəkuy   19  
39 to cook word info ŋəkuʔ   59  
73 to steal ŋəmaliŋ   16  
46 to see ŋənah   64  
8 to turn word info ɲipaŋ   81  
22 to fear ʀabay   14  
23 blood ʀah   1  
185 we word info ʀam   2  
6 road/path ʀaŋlaɔ   1  
30 mouth ʀaŋɔ   16  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: