https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Ranau)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
18 breast      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
29 to sniff, smell      
35 to vomit      
53 person/human being      
65 rope      
70 to shoot word info      
78 to cut, hack word info      
89 to hold word info      
94 to throw word info      
104 fat/grease      
140 dry word info      
164 good      
170 when? word info      
190 other      
196 to count      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
1 hand culuʔ   46  
4 leg/foot cukut̚   29  
5 to walk lɜpɜx   42  
6 road/path ɣɜŋɣɜŋ   1  
7 to come ɣɜtɔŋ   14  
8 to turn word info biluk̚   24  
8 to turn word info putɔɣ   53  
9 to swim lɜŋuy   1  
10 dirty kɜmɜʔ   35  
11 dust hɜɣbuʔ   1  
12 skin bɜwɜʔ   18  
13 back word info tundun   55  
14 belly tənɜy   41  
15 bone tuhlɛn   1  
16 intestines isɜw   44  
17 liver hɑti   1  
19 shoulder lɜyɜŋ   44  
22 to fear ɣɜbɜy   14  
23 blood ɣɜx   1  
24 head ulu   1  
25 neck gɜlɜh   33  
26 hair word info buwɔ   1  
27 nose iɣuŋ   1  
28 to breathe muhəŋɜs   50  
30 mouth bɜŋuʔ   16  
31 tooth ipɔn   1  
32 tongue   1  
33 to laugh lɜlɜŋ   70  
34 to cry miwɜŋ   9  
36 to spit məluy   52  
37 to eat məŋɜn   1, 14  
38 to chew word info ŋəŋɜl   13  
39 to cook word info ɲunjɔŋ   48  
40 to drink ŋinɔm   1  
41 to bite kəɣɔɣ   1  
42 to suck isɔp   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
44 to hear təŋis   1  
45 eye mɑtɑ   1  
46 to see liɜʔ   19, 23  
47 to yawn ŋɜlɜluɜp̚   19  
48 to sleep pədɔm   16  
49 to lie down word info dulik̚   53  
50 to dream hɜnipi   1  
51 to sit məjɔŋ   28  
52 to stand cəcɔk̚   30  
54 man/male bɜkɜs   37  
55 woman/female bəbɜy   1, 105  
56 child sɜnɜʔ   1  
57 husband muŋiyɜn   12  
58 wife iŋgɔmɜn   25  
59 mother mɜʔ   35  
60 father bɜʔ   13  
61 house lɜmbɜn   33  
62 thatch/roof hɜtɔk   1  
63 name gəlɜɣ   10  
64 to say cɜwɜh   21  
66 to tie up, fasten kɜɣuʔ      
67 to sew word info səɣuk̚   45  
68 needle səɣɔk̚   13  
69 to hunt word info mɜsu   42  
71 to stab, pierce pɜgɜs   3  
72 to hit word info səbɜt̚   65  
73 to steal mɜliŋ   16  
74 to kill pɜtikɑn   15  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huɣi   1  
77 to scratch word info kəkuy   19  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info bəlɑh   1  
81 sharp tɜjɔm   1  
82 dull, blunt kudul   80  
83 to work word info bugɜwi   21  
84 to plant tɜnɔm   2  
85 to choose piləh   1  
86 to grow word info tuwɔh   1, 25  
87 to swell word info məgɜk̚   51  
88 to squeeze word info kəcil   54  
90 to dig kɛli   1  
91 to buy bəli   1  
92 to open, uncover bukɜʔ   1  
93 to pound, beat word info nutu   20  
95 to fall word info tiɜʔ   66  
96 dog kɛci   59  
97 bird buɣuŋ   17  
97 bird mɛnuʔ   1  
98 egg təluy   1  
99 feather bulu   1  
100 wing kəpi   52  
101 to fly kɜmbɔɣ   52  
102 rat tikus   22  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
105 tail gundɜŋ   48  
106 snake ulɜy   2  
107 worm (earthworm) gəlɔŋ   15  
108 louse word info kutu   1  
109 mosquito ɜgɜs   56  
110 spider nɜlɜwɜh   1  
111 fish iwɜ   25  
112 rotten word info busuk   56  
113 branch word info pɜmpɜŋ   20  
114 leaf buluŋ   18  
115 root bɜkɜʔ   2  
116 flower kɜmbɜŋ   21  
117 fruit uwɜ,   1  
117 fruit buɜh   1  
118 grass jukuʔ   2  
119 earth/soil tɜnɔh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand hni   1  
122 water word info wɜy   2  
123 to flow təhili   56  
124 sea lɜwɔʔ   6  
125 salt   1  
126 lake wɜyɣɜnɜu   1  
127 woods/forest pulɛn   71  
128 sky lɑŋit   1  
129 moon bulɑn   1  
130 star bintɑŋ   43  
131 cloud word info ɣihuʔ   69  
132 fog imbun   34  
133 rain təɣɜy   35  
134 thunder guntoɣ   30  
135 lightning kilɜp̚   1, 88  
136 wind ɑŋin   1  
137 to blow word info səbu   50  
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info ŋiŋi   20  
141 wet bɜsɔx   1  
142 heavy biɜʔ   1  
143 fire ɜpuy   1  
144 to burn word info suwɜh   64  
145 smoke word info ɜsɔk   49  
146 ash hɜmbuɜ   36  
147 black ɜlɔm   55  
148 white ɜndɜ   25  
149 red suluɣ   61  
150 yellow kuncɛɣ   1  
151 green ujɜw   25  
152 small ɣəni   65  
153 big bɜlɜk   21  
154 short word info buntɜʔ   35  
155 long word info kəjuŋ   47  
156 thin word info nipis   1  
157 thick word info kədɔl   45  
158 narrow pəli   39  
159 wide bəɣɜʔ   50  
160 painful, sick muɣuyuh   60  
160 painful, sick sɜki   1  
161 shy, ashamed liɔm   40  
162 old word info tuhɜ   1  
162 old word info sɜkɜ   90  
163 new ɜmpɜy   17  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
166 correct, true bənɔɣ   1  
167 night dəbiŋi   1  
168 day ɣɜni   37  
169 year tɑhun   1  
171 to hide word info səgɔʔ   25  
172 to climb word info cɜkɛʔ   59  
173 at di   20  
174 in, inside dəlɔm   1  
175 above di      
176 below dibɜh   1  
177 this inji   1  
178 that udi   21  
179 near ɣədiʔ   64  
180 far jɜwɔx   1  
181 where? word info dipɜ   9  
182 I ɲɜku   7  
183 thou niku   1  
184 he/she   1  
185 we word info səkɜm   2, 65  
186 you kəti   34  
187 they tiɜn   11  
188 what? word info ɜpi   1  
189 who? word info sɜpɜ   12  
191 all suɲin   22  
192 and ɣi   42  
193 if kətu   87  
194 how? word info ɣəpɜki   20  
195 no, not maweʔ   48  
197 One word info sɜy   1, 61  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təlu   1  
200 Four word info pɜʔ   1  
201 Five word info limɑ   1  
202 Six word info ǝnom   1  
203 Seven word info pitu   1  
204 Eight word info wɜlu   3  
205 Nine word info siwɜ   5  
206 Ten word info pulu   5  
209 One Hundred word info serɑtus   4  
210 One Thousand word info seribu   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: