https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Ranau)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
18 breast      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
29 to sniff, smell      
35 to vomit      
53 person/human being      
65 rope      
70 to shoot word info      
78 to cut, hack word info      
89 to hold word info      
94 to throw word info      
104 fat/grease      
140 dry word info      
164 good      
170 when? word info      
190 other      
196 to count      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
66 to tie up, fasten kɜɣuʔ      
175 above di      
6 road/path ɣɜŋɣɜŋ   1  
9 to swim lɜŋuy   1  
11 dust hɜɣbuʔ   1  
15 bone tuhlɛn   1  
17 liver hɑti   1  
23 blood ɣɜx   1  
24 head ulu   1  
26 hair word info buwɔ   1  
27 nose iɣuŋ   1  
31 tooth ipɔn   1  
32 tongue   1  
40 to drink ŋinɔm   1  
41 to bite kəɣɔɣ   1  
42 to suck isɔp   1  
44 to hear təŋis   1  
45 eye mɑtɑ   1  
50 to dream hɜnipi   1  
56 child sɜnɜʔ   1  
62 thatch/roof hɜtɔk   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huɣi   1  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info bəlɑh   1  
81 sharp tɜjɔm   1  
85 to choose piləh   1  
90 to dig kɛli   1  
91 to buy bəli   1  
92 to open, uncover bukɜʔ   1  
97 bird mɛnuʔ   1  
98 egg təluy   1  
99 feather bulu   1  
108 louse word info kutu   1  
110 spider nɜlɜwɜh   1  
117 fruit uwɜ,   1  
117 fruit buɜh   1  
119 earth/soil tɜnɔh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand hni   1  
125 salt   1  
126 lake wɜyɣɜnɜu   1  
128 sky lɑŋit   1  
129 moon bulɑn   1  
136 wind ɑŋin   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
141 wet bɜsɔx   1  
142 heavy biɜʔ   1  
143 fire ɜpuy   1  
150 yellow kuncɛɣ   1  
156 thin word info nipis   1  
160 painful, sick sɜki   1  
162 old word info tuhɜ   1  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
166 correct, true bənɔɣ   1  
167 night dəbiŋi   1  
169 year tɑhun   1  
174 in, inside dəlɔm   1  
176 below dibɜh   1  
177 this inji   1  
180 far jɜwɔx   1  
183 thou niku   1  
184 he/she   1  
188 what? word info ɜpi   1  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təlu   1  
200 Four word info pɜʔ   1  
201 Five word info limɑ   1  
202 Six word info ǝnom   1  
203 Seven word info pitu   1  
55 woman/female bəbɜy   1, 105  
37 to eat məŋɜn   1, 14  
86 to grow word info tuwɔh   1, 25  
197 One word info sɜy   1, 61  
135 lightning kilɜp̚   1, 88  
63 name gəlɜɣ   10  
187 they tiɜn   11  
57 husband muŋiyɜn   12  
189 who? word info sɜpɜ   12  
38 to chew word info ŋəŋɜl   13  
60 father bɜʔ   13  
68 needle səɣɔk̚   13  
7 to come ɣɜtɔŋ   14  
22 to fear ɣɜbɜy   14  
74 to kill pɜtikɑn   15  
107 worm (earthworm) gəlɔŋ   15  
43 ear cupiŋ   15, 51  
30 mouth bɜŋuʔ   16  
48 to sleep pədɔm   16  
73 to steal mɜliŋ   16  
97 bird buɣuŋ   17  
163 new ɜmpɜy   17  
12 skin bɜwɜʔ   18  
114 leaf buluŋ   18  
47 to yawn ŋɜlɜluɜp̚   19  
77 to scratch word info kəkuy   19  
46 to see liɜʔ   19, 23  
84 to plant tɜnɔm   2  
106 snake ulɜy   2  
115 root bɜkɜʔ   2  
118 grass jukuʔ   2  
122 water word info wɜy   2  
185 we word info səkɜm   2, 65  
93 to pound, beat word info nutu   20  
113 branch word info pɜmpɜŋ   20  
139 cold word info ŋiŋi   20  
173 at di   20  
194 how? word info ɣəpɜki   20  
64 to say cɜwɜh   21  
83 to work word info bugɜwi   21  
116 flower kɜmbɜŋ   21  
153 big bɜlɜk   21  
178 that udi   21  
102 rat tikus   22  
191 all suɲin   22  
8 to turn word info biluk̚   24  
58 wife iŋgɔmɜn   25  
111 fish iwɜ   25  
148 white ɜndɜ   25  
151 green ujɜw   25  
171 to hide word info səgɔʔ   25  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
51 to sit məjɔŋ   28  
4 leg/foot cukut̚   29  
71 to stab, pierce pɜgɜs   3  
204 Eight word info wɜlu   3  
52 to stand cəcɔk̚   30  
134 thunder guntoɣ   30  
25 neck gɜlɜh   33  
61 house lɜmbɜn   33  
132 fog imbun   34  
186 you kəti   34  
10 dirty kɜmɜʔ   35  
59 mother mɜʔ   35  
133 rain təɣɜy   35  
154 short word info buntɜʔ   35  
146 ash hɜmbuɜ   36  
54 man/male bɜkɜs   37  
168 day ɣɜni   37  
158 narrow pəli   39  
209 One Hundred word info serɑtus   4  
161 shy, ashamed liɔm   40  
14 belly tənɜy   41  
5 to walk lɜpɜx   42  
69 to hunt word info mɜsu   42  
192 and ɣi   42  
130 star bintɑŋ   43  
16 intestines isɜw   44  
19 shoulder lɜyɜŋ   44  
67 to sew word info səɣuk̚   45  
157 thick word info kədɔl   45  
1 hand culuʔ   46  
155 long word info kəjuŋ   47  
39 to cook word info ɲunjɔŋ   48  
105 tail gundɜŋ   48  
195 no, not maweʔ   48  
145 smoke word info ɜsɔk   49  
205 Nine word info siwɜ   5  
206 Ten word info pulu   5  
210 One Thousand word info seribu   5  
28 to breathe muhəŋɜs   50  
137 to blow word info səbu   50  
159 wide bəɣɜʔ   50  
87 to swell word info məgɜk̚   51  
36 to spit məluy   52  
100 wing kəpi   52  
101 to fly kɜmbɔɣ   52  
8 to turn word info putɔɣ   53  
49 to lie down word info dulik̚   53  
88 to squeeze word info kəcil   54  
13 back word info tundun   55  
147 black ɜlɔm   55  
109 mosquito ɜgɜs   56  
112 rotten word info busuk   56  
123 to flow təhili   56  
96 dog kɛci   59  
172 to climb word info cɜkɛʔ   59  
124 sea lɜwɔʔ   6  
160 painful, sick muɣuyuh   60  
149 red suluɣ   61  
144 to burn word info suwɜh   64  
179 near ɣədiʔ   64  
72 to hit word info səbɜt̚   65  
152 small ɣəni   65  
95 to fall word info tiɜʔ   66  
131 cloud word info ɣihuʔ   69  
182 I ɲɜku   7  
33 to laugh lɜlɜŋ   70  
127 woods/forest pulɛn   71  
82 dull, blunt kudul   80  
193 if kətu   87  
34 to cry miwɜŋ   9  
181 where? word info dipɜ   9  
162 old word info sɜkɜ   90  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: