https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Ranau)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
18 breast      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
29 to sniff, smell      
35 to vomit      
53 person/human being      
65 rope      
70 to shoot word info      
78 to cut, hack word info      
89 to hold word info      
94 to throw word info      
104 fat/grease      
140 dry word info      
164 good      
170 when? word info      
190 other      
196 to count      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
8 to turn word info biluk̚   24  
130 star bintɑŋ   43  
142 heavy biɜʔ   1  
83 to work word info bugɜwi   21  
92 to open, uncover bukɜʔ   1  
99 feather bulu   1  
114 leaf buluŋ   18  
129 moon bulɑn   1  
154 short word info buntɜʔ   35  
112 rotten word info busuk   56  
26 hair word info buwɔ   1  
117 fruit buɜh   1  
97 bird buɣuŋ   17  
120 stone bɑtu   1  
55 woman/female bəbɜy   1, 105  
91 to buy bəli   1  
80 to split word info bəlɑh   1  
166 correct, true bənɔɣ   1  
159 wide bəɣɜʔ   50  
54 man/male bɜkɜs   37  
115 root bɜkɜʔ   2  
153 big bɜlɜk   21  
141 wet bɜsɔx   1  
12 skin bɜwɜʔ   18  
30 mouth bɜŋuʔ   16  
60 father bɜʔ   13  
4 leg/foot cukut̚   29  
1 hand culuʔ   46  
43 ear cupiŋ   15, 51  
52 to stand cəcɔk̚   30  
172 to climb word info cɜkɛʔ   59  
64 to say cɜwɜh   21  
173 at di   20  
175 above di      
176 below dibɜh   1  
181 where? word info dipɜ   9  
49 to lie down word info dulik̚   53  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
167 night dəbiŋi   1  
174 in, inside dəlɔm   1  
105 tail gundɜŋ   48  
134 thunder guntoɣ   30  
107 worm (earthworm) gəlɔŋ   15  
63 name gəlɜɣ   10  
25 neck gɜlɜh   33  
121 sand hni   1  
76 to live, be alive huɣi   1  
17 liver hɑti   1  
146 ash hɜmbuɜ   36  
50 to dream hɜnipi   1  
62 thatch/roof hɜtɔk   1  
11 dust hɜɣbuʔ   1  
132 fog imbun   34  
177 this inji   1  
31 tooth ipɔn   1  
42 to suck isɔp   1  
16 intestines isɜw   44  
111 fish iwɜ   25  
58 wife iŋgɔmɜn   25  
184 he/she   1  
27 nose iɣuŋ   1  
118 grass jukuʔ   2  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
180 far jɜwɔx   1  
135 lightning kilɜp̚   1, 88  
82 dull, blunt kudul   80  
150 yellow kuncɛɣ   1  
108 louse word info kutu   1  
79 stick/wood kɑyu   1  
88 to squeeze word info kəcil   54  
157 thick word info kədɔl   45  
155 long word info kəjuŋ   47  
77 to scratch word info kəkuy   19  
100 wing kəpi   52  
186 you kəti   34  
193 if kətu   87  
41 to bite kəɣɔɣ   1  
96 dog kɛci   59  
90 to dig kɛli   1  
101 to fly kɜmbɔɣ   52  
116 flower kɜmbɜŋ   21  
10 dirty kɜmɜʔ   35  
66 to tie up, fasten kɜɣuʔ      
201 Five word info limɑ   1  
161 shy, ashamed liɔm   40  
46 to see liɜʔ   19, 23  
128 sky lɑŋit   1  
33 to laugh lɜlɜŋ   70  
61 house lɜmbɜn   33  
5 to walk lɜpɜx   42  
124 sea lɜwɔʔ   6  
19 shoulder lɜyɜŋ   44  
9 to swim lɜŋuy   1  
195 no, not maweʔ   48  
34 to cry miwɜŋ   9  
28 to breathe muhəŋɜs   50  
57 husband muŋiyɜn   12  
160 painful, sick muɣuyuh   60  
75 to die, be dead mɑti   1  
45 eye mɑtɑ   1  
87 to swell word info məgɜk̚   51  
51 to sit məjɔŋ   28  
36 to spit məluy   52  
37 to eat məŋɜn   1, 14  
97 bird mɛnuʔ   1  
32 tongue   1  
73 to steal mɜliŋ   16  
69 to hunt word info mɜsu   42  
59 mother mɜʔ   35  
183 thou niku   1  
156 thin word info nipis   1  
93 to pound, beat word info nutu   20  
110 spider nɜlɜwɜh   1  
85 to choose piləh   1  
203 Seven word info pitu   1  
206 Ten word info pulu   5  
127 woods/forest pulɛn   71  
8 to turn word info putɔɣ   53  
138 warm word info pɑnɑs   1  
48 to sleep pədɔm   16  
158 narrow pəli   39  
71 to stab, pierce pɜgɜs   3  
113 branch word info pɜmpɜŋ   20  
74 to kill pɜtikɑn   15  
200 Four word info pɜʔ   1  
210 One Thousand word info seribu   5  
209 One Hundred word info serɑtus   4  
205 Nine word info siwɜ   5  
149 red suluɣ   61  
144 to burn word info suwɜh   64  
191 all suɲin   22  
137 to blow word info səbu   50  
72 to hit word info səbɜt̚   65  
171 to hide word info səgɔʔ   25  
185 we word info səkɜm   2, 65  
67 to sew word info səɣuk̚   45  
68 needle səɣɔk̚   13  
125 salt   1  
160 painful, sick sɜki   1  
162 old word info sɜkɜ   90  
56 child sɜnɜʔ   1  
189 who? word info sɜpɜ   12  
197 One word info sɜy   1, 61  
102 rat tikus   22  
187 they tiɜn   11  
95 to fall word info tiɜʔ   66  
15 bone tuhlɛn   1  
162 old word info tuhɜ   1  
13 back word info tundun   55  
86 to grow word info tuwɔh   1, 25  
169 year tɑhun   1  
123 to flow təhili   56  
199 Three word info təlu   1  
98 egg təluy   1  
14 belly tənɜy   41  
44 to hear təŋis   1  
133 rain təɣɜy   35  
81 sharp tɜjɔm   1  
119 earth/soil tɜnɔh   1  
84 to plant tɜnɔm   2  
178 that udi   21  
151 green ujɜw   25  
24 head ulu   1  
106 snake ulɜy   2  
117 fruit uwɜ,   1  
204 Eight word info wɜlu   3  
122 water word info wɜy   2  
126 lake wɜyɣɜnɜu   1  
40 to drink ŋinɔm   1  
139 cold word info ŋiŋi   20  
38 to chew word info ŋəŋɜl   13  
47 to yawn ŋɜlɜluɜp̚   19  
202 Six word info ǝnom   1  
136 wind ɑŋin   1  
109 mosquito ɜgɜs   56  
147 black ɜlɔm   55  
163 new ɜmpɜy   17  
148 white ɜndɜ   25  
188 what? word info ɜpi   1  
143 fire ɜpuy   1  
145 smoke word info ɜsɔk   49  
192 and ɣi   42  
131 cloud word info ɣihuʔ   69  
179 near ɣədiʔ   64  
152 small ɣəni   65  
194 how? word info ɣəpɜki   20  
22 to fear ɣɜbɜy   14  
168 day ɣɜni   37  
7 to come ɣɜtɔŋ   14  
23 blood ɣɜx   1  
6 road/path ɣɜŋɣɜŋ   1  
39 to cook word info ɲunjɔŋ   48  
182 I ɲɜku   7  
198 Two word info ʁuɑ   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: