https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Ranau)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above di      
191 all suɲin   22  
192 and ɣi   42  
146 ash hɜmbuɜ   36  
173 at di   20  
13 back word info tundun   55  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
14 belly tənɜy   41  
176 below dibɜh   1  
153 big bɜlɜk   21  
97 bird buɣuŋ   17  
97 bird mɛnuʔ   1  
147 black ɜlɔm   55  
23 blood ɣɜx   1  
15 bone tuhlɛn   1  
113 branch word info pɜmpɜŋ   20  
18 breast      
56 child sɜnɜʔ   1  
131 cloud word info ɣihuʔ   69  
139 cold word info ŋiŋi   20  
166 correct, true bənɔɣ   1  
168 day ɣɜni   37  
10 dirty kɜmɜʔ   35  
96 dog kɛci   59  
140 dry word info      
82 dull, blunt kudul   80  
11 dust hɜɣbuʔ   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
119 earth/soil tɜnɔh   1  
98 egg təluy   1  
204 Eight word info wɜlu   3  
45 eye mɑtɑ   1  
180 far jɜwɔx   1  
104 fat/grease      
60 father bɜʔ   13  
99 feather bulu   1  
208 Fifty word info      
143 fire ɜpuy   1  
111 fish iwɜ   25  
201 Five word info limɑ   1  
116 flower kɜmbɜŋ   21  
132 fog imbun   34  
200 Four word info pɜʔ   1  
117 fruit uwɜ,   1  
117 fruit buɜh   1  
164 good      
118 grass jukuʔ   2  
151 green ujɜw   25  
26 hair word info buwɔ   1  
1 hand culuʔ   46  
184 he/she   1  
24 head ulu   1  
142 heavy biɜʔ   1  
61 house lɜmbɜn   33  
194 how? word info ɣəpɜki   20  
57 husband muŋiyɜn   12  
182 I ɲɜku   7  
193 if kətu   87  
174 in, inside dəlɔm   1  
16 intestines isɜw   44  
126 lake wɜyɣɜnɜu   1  
114 leaf buluŋ   18  
2 left      
4 leg/foot cukut̚   29  
135 lightning kilɜp̚   1, 88  
17 liver hɑti   1  
155 long word info kəjuŋ   47  
108 louse word info kutu   1  
54 man/male bɜkɜs   37  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
129 moon bulɑn   1  
109 mosquito ɜgɜs   56  
59 mother mɜʔ   35  
30 mouth bɜŋuʔ   16  
63 name gəlɜɣ   10  
158 narrow pəli   39  
179 near ɣədiʔ   64  
25 neck gɜlɜh   33  
68 needle səɣɔk̚   13  
163 new ɜmpɜy   17  
167 night dəbiŋi   1  
205 Nine word info siwɜ   5  
195 no, not maweʔ   48  
27 nose iɣuŋ   1  
162 old word info tuhɜ   1  
162 old word info sɜkɜ   90  
197 One word info sɜy   1, 61  
209 One Hundred word info serɑtus   4  
210 One Thousand word info seribu   5  
190 other      
160 painful, sick muɣuyuh   60  
160 painful, sick sɜki   1  
53 person/human being      
133 rain təɣɜy   35  
102 rat tikus   22  
149 red suluɣ   61  
3 right      
6 road/path ɣɜŋɣɜŋ   1  
115 root bɜkɜʔ   2  
65 rope      
112 rotten word info busuk   56  
125 salt   1  
121 sand hni   1  
124 sea lɜwɔʔ   6  
203 Seven word info pitu   1  
81 sharp tɜjɔm   1  
154 short word info buntɜʔ   35  
19 shoulder lɜyɜŋ   44  
161 shy, ashamed liɔm   40  
202 Six word info ǝnom   1  
12 skin bɜwɜʔ   18  
128 sky lɑŋit   1  
152 small ɣəni   65  
145 smoke word info ɜsɔk   49  
106 snake ulɜy   2  
110 spider nɜlɜwɜh   1  
130 star bintɑŋ   43  
79 stick/wood kɑyu   1  
120 stone bɑtu   1  
105 tail gundɜŋ   48  
206 Ten word info pulu   5  
178 that udi   21  
62 thatch/roof hɜtɔk   1  
187 they tiɜn   11  
157 thick word info kədɔl   45  
156 thin word info nipis   1  
177 this inji   1  
183 thou niku   1  
199 Three word info təlu   1  
134 thunder guntoɣ   30  
41 to bite kəɣɔɣ   1  
137 to blow word info səbu   50  
28 to breathe muhəŋɜs   50  
144 to burn word info suwɜh   64  
91 to buy bəli   1  
38 to chew word info ŋəŋɜl   13  
85 to choose piləh   1  
172 to climb word info cɜkɛʔ   59  
7 to come ɣɜtɔŋ   14  
39 to cook word info ɲunjɔŋ   48  
196 to count      
34 to cry miwɜŋ   9  
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead mɑti   1  
90 to dig kɛli   1  
50 to dream hɜnipi   1  
40 to drink ŋinɔm   1  
37 to eat məŋɜn   1, 14  
95 to fall word info tiɜʔ   66  
22 to fear ɣɜbɜy   14  
123 to flow təhili   56  
101 to fly kɜmbɔɣ   52  
86 to grow word info tuwɔh   1, 25  
44 to hear təŋis   1  
171 to hide word info səgɔʔ   25  
72 to hit word info səbɜt̚   65  
89 to hold word info      
69 to hunt word info mɜsu   42  
74 to kill pɜtikɑn   15  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh lɜlɜŋ   70  
49 to lie down word info dulik̚   53  
76 to live, be alive huɣi   1  
92 to open, uncover bukɜʔ   1  
84 to plant tɜnɔm   2  
93 to pound, beat word info nutu   20  
64 to say cɜwɜh   21  
77 to scratch word info kəkuy   19  
46 to see liɜʔ   19, 23  
67 to sew word info səɣuk̚   45  
70 to shoot word info      
51 to sit məjɔŋ   28  
48 to sleep pədɔm   16  
29 to sniff, smell      
36 to spit məluy   52  
80 to split word info bəlɑh   1  
88 to squeeze word info kəcil   54  
71 to stab, pierce pɜgɜs   3  
52 to stand cəcɔk̚   30  
73 to steal mɜliŋ   16  
42 to suck isɔp   1  
87 to swell word info məgɜk̚   51  
9 to swim lɜŋuy   1  
21 to think      
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten kɜɣuʔ      
8 to turn word info biluk̚   24  
8 to turn word info putɔɣ   53  
35 to vomit      
5 to walk lɜpɜx   42  
83 to work word info bugɜwi   21  
47 to yawn ŋɜlɜluɜp̚   19  
32 tongue   1  
31 tooth ipɔn   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info ʁuɑ   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
122 water word info wɜy   2  
185 we word info səkɜm   2, 65  
141 wet bɜsɔx   1  
188 what? word info ɜpi   1  
170 when? word info      
181 where? word info dipɜ   9  
148 white ɜndɜ   25  
189 who? word info sɜpɜ   12  
159 wide bəɣɜʔ   50  
58 wife iŋgɔmɜn   25  
136 wind ɑŋin   1  
100 wing kəpi   52  
55 woman/female bəbɜy   1, 105  
127 woods/forest pulɛn   71  
107 worm (earthworm) gəlɔŋ   15  
169 year tɑhun   1  
150 yellow kuncɛɣ   1  
186 you kəti   34  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: