https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Way Kanan)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
41 to bite      
53 person/human being      
78 to cut, hack word info      
150 yellow      
190 other      
191 all      
196 to count      
204 Eight word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
1 hand puŋũ   17  
4 leg/foot kukʊt   29  
5 to walk lɑpɑh   42  
6 road/path ʁɑŋlɑyɑ   1  
7 to come ʁɑtɔŋ   14  
8 to turn word info ɲipɑŋ   81  
8 to turn word info ləgoʔ   52  
9 to swim lɑŋʊy   1  
10 dirty kɑməh   35  
11 dust hɑpok   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
13 back word info təkuyuŋ   41  
13 back word info tundun   55  
14 belly bət:ɔ̝ŋ   29  
15 bone tuhlɑn   1  
16 intestines isɑw   44  
17 liver hɑti   1  
18 breast mẽʔ   36  
19 shoulder piŋpiŋ   16  
19 shoulder pɪmpɪŋ   16  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hulu   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info buɔʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
29 to sniff, smell munduŋ   34  
30 mouth bɑŋʊ̃ʔ   16  
31 tooth ipɔn   1  
32 tongue   1  
33 to laugh mɑ̃h:ɑ̃   23  
34 to cry miwɑŋ   9  
35 to vomit mũtɑh   1  
36 to spit hitɔ̝p   41  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
38 to chew word info ŋɑyɔ̝l   13  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
40 to drink ŋinum   1  
42 to suck hisɔ̝ʔ   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
44 to hear nəŋɪs   1  
45 eye mɑtɑ   1  
46 to see liɑʔ   19, 23  
47 to yawn məhuɑp   19  
48 to sleep tuʁuy   1  
49 to lie down word info ginciŋ   55  
50 to dream nipi   1  
51 to sit məj:ɔŋ   28  
52 to stand təməgi   14  
54 man/male ʁɑgɑh   43  
55 woman/female səbɑy   1, 108  
56 child ɑnɑʔ   1  
57 husband məŋiɑn   12  
57 husband kəj:ɔ̝ŋ   24  
57 husband kej:ɔ̝ŋ   24  
58 wife kej:ɔ̝ŋ   40  
59 mother induʔ   10  
60 father bɑpɑʔ   5  
61 house nũɑ̃   22  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
63 name gəʁɑl   10  
64 to say cɑwɑ   21  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten kɑʁuʔ   44  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
68 needle səʁɔʔ   13  
69 to hunt word info mbuʁu   23  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
71 to stab, pierce pɑgɑs   3  
72 to hit word info pukul   27  
73 to steal mɑliŋ   16  
74 to kill pɑti   15  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive hɔʁeʔ   1  
77 to scratch word info ŋuk:ui   19  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info bəlɑh   1  
81 sharp tɑjɔ̝m   1  
82 dull, blunt kudul   80  
83 to work word info bəgɑwi   21  
84 to plant tɑnum   2  
85 to choose milih   1  
86 to grow word info tuɔ̝h   1, 25  
87 to swell word info bɑyo̞h   1  
88 to squeeze word info mĩo̞h   55  
89 to hold word info ŋət:oŋ   66  
90 to dig kɑli   1  
91 to buy m̯bəli   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
93 to pound, beat word info tutu   20  
94 to throw word info situh   59  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
96 dog ɑsu   1  
97 bird mɑnuʔ   1  
97 bird putiʔ   71  
98 egg tɑhlui   1  
99 feather bulu   1  
99 feather mɑnuʔ   1  
100 wing kəp:i   52  
101 to fly hɑmbɔʁ   52  
102 rat tikus   22  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
104 fat/grease bɑŋĩʔ   59  
105 tail gundɑŋ   48  
106 snake ulɑy   2  
107 worm (earthworm) gəl:oŋ   15  
108 louse word info kutu   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
110 spider lɑwɑh   1  
111 fish iwɑ   25  
112 rotten word info busuʔ   56  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
114 leaf buluŋ   18  
115 root bɑkɑʔ   2  
116 flower buŋɑ   1  
117 fruit buɑh   1  
118 grass jukuʔ   2  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand hɘn:i   1  
122 water word info uɑy   2  
123 to flow məhili   56  
124 sea lɑwo̞ʔ   6  
125 salt uyɑh   15  
126 lake dɑnɑw   1  
127 woods/forest pul:ɑn   71  
128 sky lɑŋĩʔ   1  
129 moon kənɑ̃wɑ̃t   41  
130 star bintɑŋ   43  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
132 fog imbun   34  
133 rain hujɑn   1  
134 thunder gʊntɔʁ   30  
135 lightning kilɑp   1, 88  
136 wind ɑŋɪn   1  
137 to blow word info səbu   50  
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info ŋĩso̞n   20  
140 dry word info ŋəluh   63  
141 wet bɑsɔ̝h   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpʊy   1  
144 to burn word info suwɑh   64  
145 smoke word info hɑsɔ̝ʔ   49  
146 ash hɑmbuɑ   36  
147 black hɑlom   55  
148 white hɑndɑʔ   25  
149 red suluh   61  
151 green hujɑw   25  
152 small luniʔ   19  
153 big bɑlɑk   21  
154 short word info buntɑʔ   35  
155 long word info tijɑŋ   102  
156 thin word info nipis   1  
157 thick word info kədol   45  
158 narrow pəliʔ   39  
159 wide bəʁɑʔ   50  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
161 shy, ashamed lio̞m   40  
162 old word info tuh:ɑ   1  
162 old word info muni   89  
163 new ɑmpɑy   17  
164 good həl:ɑw   82  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
166 correct, true bənɔʁ   1  
167 night dəbiŋi   1  
167 night dibiŋi   1  
168 day ʁɑni   37  
169 year tɑh:un   1  
170 when? word info kəmə̯dɑ   38  
171 to hide word info bəjɑmõʔ   24  
171 to hide word info ɲəʁɔl   25  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
173 at di   20  
174 in, inside dəlo̞m   1  
175 above dilɑmbuŋ   31  
176 below dəbɑh   1  
177 this sijɑ   16  
177 this   29  
178 that sinɑ   1  
178 that sudɑ   21  
179 near ʁidiʔ   64  
180 far jɑwɔ̝h   1  
181 where? word info dipɑ   9  
182 I ɲɑʔ   7  
183 thou niku   1  
183 thou puskɑm   13  
184 he/she   1  
185 we word info sikɑm   2, 65  
185 we word info ʁɑm   23  
186 you kuti   34  
187 they tiɑn   11  
188 what? word info ɑpi   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
192 and jɑmɑ   2  
193 if ɑmʊn   10  
194 how? word info juʔʁipɑ   20  
195 no, not maʔwat   48  
197 One word info sɑy   1, 61  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təlu   1  
200 Four word info pɑt   1  
201 Five word info limɑ   1  
202 Six word info n:um   1  
203 Seven word info pitu   1  
205 Nine word info suɑy   5  
206 Ten word info puluh   5  
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
210 One Thousand word info səʁibu   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: