https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Way Kanan)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
41 to bite      
53 person/human being      
78 to cut, hack word info      
150 yellow      
190 other      
191 all      
196 to count      
204 Eight word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
6 road/path ʁɑŋlɑyɑ   1  
9 to swim lɑŋʊy   1  
11 dust hɑpok   1  
15 bone tuhlɑn   1  
17 liver hɑti   1  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hulu   1  
26 hair word info buɔʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
31 tooth ipɔn   1  
32 tongue   1  
35 to vomit mũtɑh   1  
40 to drink ŋinum   1  
42 to suck hisɔ̝ʔ   1  
44 to hear nəŋɪs   1  
45 eye mɑtɑ   1  
48 to sleep tuʁuy   1  
50 to dream nipi   1  
56 child ɑnɑʔ   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
65 rope tɑli   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive hɔʁeʔ   1  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info bəlɑh   1  
81 sharp tɑjɔ̝m   1  
85 to choose milih   1  
87 to swell word info bɑyo̞h   1  
90 to dig kɑli   1  
91 to buy m̯bəli   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
96 dog ɑsu   1  
97 bird mɑnuʔ   1  
98 egg tɑhlui   1  
99 feather bulu   1  
99 feather mɑnuʔ   1  
108 louse word info kutu   1  
110 spider lɑwɑh   1  
116 flower buŋɑ   1  
117 fruit buɑh   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand hɘn:i   1  
126 lake dɑnɑw   1  
128 sky lɑŋĩʔ   1  
133 rain hujɑn   1  
136 wind ɑŋɪn   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
141 wet bɑsɔ̝h   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpʊy   1  
156 thin word info nipis   1  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
162 old word info tuh:ɑ   1  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
166 correct, true bənɔʁ   1  
167 night dəbiŋi   1  
167 night dibiŋi   1  
169 year tɑh:un   1  
174 in, inside dəlo̞m   1  
176 below dəbɑh   1  
178 that sinɑ   1  
180 far jɑwɔ̝h   1  
183 thou niku   1  
184 he/she   1  
188 what? word info ɑpi   1  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təlu   1  
200 Four word info pɑt   1  
201 Five word info limɑ   1  
202 Six word info n:um   1  
203 Seven word info pitu   1  
55 woman/female səbɑy   1, 108  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
86 to grow word info tuɔ̝h   1, 25  
197 One word info sɑy   1, 61  
135 lightning kilɑp   1, 88  
59 mother induʔ   10  
63 name gəʁɑl   10  
193 if ɑmʊn   10  
155 long word info tijɑŋ   102  
187 they tiɑn   11  
57 husband məŋiɑn   12  
189 who? word info sɑpɑ   12  
38 to chew word info ŋɑyɔ̝l   13  
68 needle səʁɔʔ   13  
183 thou puskɑm   13  
7 to come ʁɑtɔŋ   14  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
52 to stand təməgi   14  
74 to kill pɑti   15  
107 worm (earthworm) gəl:oŋ   15  
125 salt uyɑh   15  
43 ear cupiŋ   15, 51  
19 shoulder piŋpiŋ   16  
19 shoulder pɪmpɪŋ   16  
30 mouth bɑŋʊ̃ʔ   16  
73 to steal mɑliŋ   16  
177 this sijɑ   16  
1 hand puŋũ   17  
163 new ɑmpɑy   17  
12 skin bɑwɑʔ   18  
114 leaf buluŋ   18  
47 to yawn məhuɑp   19  
77 to scratch word info ŋuk:ui   19  
152 small luniʔ   19  
46 to see liɑʔ   19, 23  
84 to plant tɑnum   2  
106 snake ulɑy   2  
115 root bɑkɑʔ   2  
118 grass jukuʔ   2  
122 water word info uɑy   2  
192 and jɑmɑ   2  
185 we word info sikɑm   2, 65  
93 to pound, beat word info tutu   20  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
139 cold word info ŋĩso̞n   20  
173 at di   20  
194 how? word info juʔʁipɑ   20  
64 to say cɑwɑ   21  
83 to work word info bəgɑwi   21  
153 big bɑlɑk   21  
178 that sudɑ   21  
61 house nũɑ̃   22  
102 rat tikus   22  
33 to laugh mɑ̃h:ɑ̃   23  
69 to hunt word info mbuʁu   23  
185 we word info ʁɑm   23  
57 husband kəj:ɔ̝ŋ   24  
57 husband kej:ɔ̝ŋ   24  
171 to hide word info bəjɑmõʔ   24  
111 fish iwɑ   25  
148 white hɑndɑʔ   25  
151 green hujɑw   25  
171 to hide word info ɲəʁɔl   25  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
72 to hit word info pukul   27  
51 to sit məj:ɔŋ   28  
4 leg/foot kukʊt   29  
14 belly bət:ɔ̝ŋ   29  
177 this   29  
71 to stab, pierce pɑgɑs   3  
134 thunder gʊntɔʁ   30  
175 above dilɑmbuŋ   31  
25 neck gɑlɑh   33  
29 to sniff, smell munduŋ   34  
132 fog imbun   34  
186 you kuti   34  
10 dirty kɑməh   35  
154 short word info buntɑʔ   35  
18 breast mẽʔ   36  
146 ash hɑmbuɑ   36  
168 day ʁɑni   37  
170 when? word info kəmə̯dɑ   38  
158 narrow pəliʔ   39  
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
58 wife kej:ɔ̝ŋ   40  
161 shy, ashamed lio̞m   40  
13 back word info təkuyuŋ   41  
36 to spit hitɔ̝p   41  
129 moon kənɑ̃wɑ̃t   41  
5 to walk lɑpɑh   42  
54 man/male ʁɑgɑh   43  
130 star bintɑŋ   43  
16 intestines isɑw   44  
66 to tie up, fasten kɑʁuʔ   44  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
157 thick word info kədol   45  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
105 tail gundɑŋ   48  
195 no, not maʔwat   48  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
145 smoke word info hɑsɔ̝ʔ   49  
60 father bɑpɑʔ   5  
205 Nine word info suɑy   5  
206 Ten word info puluh   5  
210 One Thousand word info səʁibu   5  
137 to blow word info səbu   50  
159 wide bəʁɑʔ   50  
8 to turn word info ləgoʔ   52  
100 wing kəp:i   52  
101 to fly hɑmbɔʁ   52  
13 back word info tundun   55  
49 to lie down word info ginciŋ   55  
88 to squeeze word info mĩo̞h   55  
147 black hɑlom   55  
109 mosquito ɑgɑs   56  
112 rotten word info busuʔ   56  
123 to flow məhili   56  
94 to throw word info situh   59  
104 fat/grease bɑŋĩʔ   59  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
124 sea lɑwo̞ʔ   6  
149 red suluh   61  
140 dry word info ŋəluh   63  
144 to burn word info suwɑh   64  
179 near ʁidiʔ   64  
89 to hold word info ŋət:oŋ   66  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
182 I ɲɑʔ   7  
97 bird putiʔ   71  
127 woods/forest pul:ɑn   71  
82 dull, blunt kudul   80  
8 to turn word info ɲipɑŋ   81  
164 good həl:ɑw   82  
162 old word info muni   89  
34 to cry miwɑŋ   9  
181 where? word info dipɑ   9  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: