https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Way Kanan)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
41 to bite      
53 person/human being      
78 to cut, hack word info      
150 yellow      
190 other      
191 all      
196 to count      
204 Eight word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
130 star bintɑŋ   43  
142 heavy biɑʔ   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
99 feather bulu   1  
114 leaf buluŋ   18  
154 short word info buntɑʔ   35  
112 rotten word info busuʔ   56  
116 flower buŋɑ   1  
117 fruit buɑh   1  
26 hair word info buɔʔ   1  
115 root bɑkɑʔ   2  
153 big bɑlɑk   21  
60 father bɑpɑʔ   5  
141 wet bɑsɔ̝h   1  
120 stone bɑtu   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
87 to swell word info bɑyo̞h   1  
104 fat/grease bɑŋĩʔ   59  
30 mouth bɑŋʊ̃ʔ   16  
83 to work word info bəgɑwi   21  
171 to hide word info bəjɑmõʔ   24  
80 to split word info bəlɑh   1  
166 correct, true bənɔʁ   1  
14 belly bət:ɔ̝ŋ   29  
159 wide bəʁɑʔ   50  
43 ear cupiŋ   15, 51  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
64 to say cɑwɑ   21  
173 at di   20  
167 night dibiŋi   1  
175 above dilɑmbuŋ   31  
181 where? word info dipɑ   9  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
126 lake dɑnɑw   1  
167 night dəbiŋi   1  
176 below dəbɑh   1  
174 in, inside dəlo̞m   1  
49 to lie down word info ginciŋ   55  
105 tail gundɑŋ   48  
25 neck gɑlɑh   33  
107 worm (earthworm) gəl:oŋ   15  
63 name gəʁɑl   10  
134 thunder gʊntɔʁ   30  
42 to suck hisɔ̝ʔ   1  
36 to spit hitɔ̝p   41  
133 rain hujɑn   1  
151 green hujɑw   25  
24 head hulu   1  
147 black hɑlom   55  
146 ash hɑmbuɑ   36  
101 to fly hɑmbɔʁ   52  
148 white hɑndɑʔ   25  
11 dust hɑpok   1  
145 smoke word info hɑsɔ̝ʔ   49  
17 liver hɑti   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
76 to live, be alive hɔʁeʔ   1  
121 sand hɘn:i   1  
164 good həl:ɑw   82  
132 fog imbun   34  
59 mother induʔ   10  
31 tooth ipɔn   1  
16 intestines isɑw   44  
111 fish iwɑ   25  
184 he/she   1  
27 nose iʁuŋ   1  
118 grass jukuʔ   2  
194 how? word info juʔʁipɑ   20  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
192 and jɑmɑ   2  
180 far jɑwɔ̝h   1  
57 husband kej:ɔ̝ŋ   24  
58 wife kej:ɔ̝ŋ   40  
135 lightning kilɑp   1, 88  
82 dull, blunt kudul   80  
4 leg/foot kukʊt   29  
186 you kuti   34  
108 louse word info kutu   1  
90 to dig kɑli   1  
10 dirty kɑməh   35  
79 stick/wood kɑyu   1  
66 to tie up, fasten kɑʁuʔ   44  
157 thick word info kədol   45  
57 husband kəj:ɔ̝ŋ   24  
170 when? word info kəmə̯dɑ   38  
129 moon kənɑ̃wɑ̃t   41  
100 wing kəp:i   52  
201 Five word info limɑ   1  
161 shy, ashamed lio̞m   40  
46 to see liɑʔ   19, 23  
152 small luniʔ   19  
5 to walk lɑpɑh   42  
124 sea lɑwo̞ʔ   6  
110 spider lɑwɑh   1  
128 sky lɑŋĩʔ   1  
9 to swim lɑŋʊy   1  
8 to turn word info ləgoʔ   52  
195 no, not maʔwat   48  
69 to hunt word info mbuʁu   23  
85 to choose milih   1  
34 to cry miwɑŋ   9  
29 to sniff, smell munduŋ   34  
162 old word info muni   89  
88 to squeeze word info mĩo̞h   55  
35 to vomit mũtɑh   1  
32 tongue   1  
73 to steal mɑliŋ   16  
97 bird mɑnuʔ   1  
99 feather mɑnuʔ   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
45 eye mɑtɑ   1  
33 to laugh mɑ̃h:ɑ̃   23  
123 to flow məhili   56  
47 to yawn məhuɑp   19  
51 to sit məj:ɔŋ   28  
57 husband məŋiɑn   12  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
91 to buy m̯bəli   1  
18 breast mẽʔ   36  
202 Six word info n:um   1  
183 thou niku   1  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
50 to dream nipi   1  
156 thin word info nipis   1  
61 house nũɑ̃   22  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
44 to hear nəŋɪs   1  
203 Seven word info pitu   1  
19 shoulder piŋpiŋ   16  
72 to hit word info pukul   27  
127 woods/forest pul:ɑn   71  
206 Ten word info puluh   5  
183 thou puskɑm   13  
97 bird putiʔ   71  
1 hand puŋũ   17  
71 to stab, pierce pɑgɑs   3  
138 warm word info pɑnɑs   1  
200 Four word info pɑt   1  
74 to kill pɑti   15  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
158 narrow pəliʔ   39  
19 shoulder pɪmpɪŋ   16  
177 this sijɑ   16  
185 we word info sikɑm   2, 65  
178 that sinɑ   1  
94 to throw word info situh   59  
178 that sudɑ   21  
149 red suluh   61  
144 to burn word info suwɑh   64  
205 Nine word info suɑy   5  
177 this   29  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
197 One word info sɑy   1, 61  
137 to blow word info səbu   50  
55 woman/female səbɑy   1, 108  
210 One Thousand word info səʁibu   5  
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
68 needle səʁɔʔ   13  
155 long word info tijɑŋ   102  
102 rat tikus   22  
187 they tiɑn   11  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
162 old word info tuh:ɑ   1  
15 bone tuhlɑn   1  
13 back word info tundun   55  
93 to pound, beat word info tutu   20  
86 to grow word info tuɔ̝h   1, 25  
48 to sleep tuʁuy   1  
169 year tɑh:un   1  
98 egg tɑhlui   1  
81 sharp tɑjɔ̝m   1  
65 rope tɑli   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
84 to plant tɑnum   2  
13 back word info təkuyuŋ   41  
199 Three word info təlu   1  
52 to stand təməgi   14  
106 snake ulɑy   2  
125 salt uyɑh   15  
122 water word info uɑy   2  
40 to drink ŋinum   1  
77 to scratch word info ŋuk:ui   19  
139 cold word info ŋĩso̞n   20  
38 to chew word info ŋɑyɔ̝l   13  
140 dry word info ŋəluh   63  
89 to hold word info ŋət:oŋ   66  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
109 mosquito ɑgɑs   56  
163 new ɑmpɑy   17  
193 if ɑmʊn   10  
56 child ɑnɑʔ   1  
188 what? word info ɑpi   1  
143 fire ɑpʊy   1  
96 dog ɑsu   1  
136 wind ɑŋɪn   1  
8 to turn word info ɲipɑŋ   81  
182 I ɲɑʔ   7  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
171 to hide word info ɲəʁɔl   25  
179 near ʁidiʔ   64  
198 Two word info ʁuɑ   1  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
54 man/male ʁɑgɑh   43  
23 blood ʁɑh   1  
185 we word info ʁɑm   23  
168 day ʁɑni   37  
7 to come ʁɑtɔŋ   14  
6 road/path ʁɑŋlɑyɑ   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: