https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Way Kanan)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above dilɑmbuŋ   31  
191 all      
192 and jɑmɑ   2  
146 ash hɑmbuɑ   36  
173 at di   20  
13 back word info təkuyuŋ   41  
13 back word info tundun   55  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
14 belly bət:ɔ̝ŋ   29  
176 below dəbɑh   1  
153 big bɑlɑk   21  
97 bird mɑnuʔ   1  
97 bird putiʔ   71  
147 black hɑlom   55  
23 blood ʁɑh   1  
15 bone tuhlɑn   1  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
18 breast mẽʔ   36  
56 child ɑnɑʔ   1  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
139 cold word info ŋĩso̞n   20  
166 correct, true bənɔʁ   1  
168 day ʁɑni   37  
10 dirty kɑməh   35  
96 dog ɑsu   1  
140 dry word info ŋəluh   63  
82 dull, blunt kudul   80  
11 dust hɑpok   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
119 earth/soil tɑnoh   1  
98 egg tɑhlui   1  
204 Eight word info      
45 eye mɑtɑ   1  
180 far jɑwɔ̝h   1  
104 fat/grease bɑŋĩʔ   59  
60 father bɑpɑʔ   5  
99 feather bulu   1  
99 feather mɑnuʔ   1  
208 Fifty word info      
143 fire ɑpʊy   1  
111 fish iwɑ   25  
201 Five word info limɑ   1  
116 flower buŋɑ   1  
132 fog imbun   34  
200 Four word info pɑt   1  
117 fruit buɑh   1  
164 good həl:ɑw   82  
118 grass jukuʔ   2  
151 green hujɑw   25  
26 hair word info buɔʔ   1  
1 hand puŋũ   17  
184 he/she   1  
24 head hulu   1  
142 heavy biɑʔ   1  
61 house nũɑ̃   22  
194 how? word info juʔʁipɑ   20  
57 husband məŋiɑn   12  
57 husband kəj:ɔ̝ŋ   24  
57 husband kej:ɔ̝ŋ   24  
182 I ɲɑʔ   7  
193 if ɑmʊn   10  
174 in, inside dəlo̞m   1  
16 intestines isɑw   44  
126 lake dɑnɑw   1  
114 leaf buluŋ   18  
2 left      
4 leg/foot kukʊt   29  
135 lightning kilɑp   1, 88  
17 liver hɑti   1  
155 long word info tijɑŋ   102  
108 louse word info kutu   1  
54 man/male ʁɑgɑh   43  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
129 moon kənɑ̃wɑ̃t   41  
109 mosquito ɑgɑs   56  
59 mother induʔ   10  
30 mouth bɑŋʊ̃ʔ   16  
63 name gəʁɑl   10  
158 narrow pəliʔ   39  
179 near ʁidiʔ   64  
25 neck gɑlɑh   33  
68 needle səʁɔʔ   13  
163 new ɑmpɑy   17  
167 night dəbiŋi   1  
167 night dibiŋi   1  
205 Nine word info suɑy   5  
195 no, not maʔwat   48  
27 nose iʁuŋ   1  
162 old word info tuh:ɑ   1  
162 old word info muni   89  
197 One word info sɑy   1, 61  
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
210 One Thousand word info səʁibu   5  
190 other      
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
53 person/human being      
133 rain hujɑn   1  
102 rat tikus   22  
149 red suluh   61  
3 right      
6 road/path ʁɑŋlɑyɑ   1  
115 root bɑkɑʔ   2  
65 rope tɑli   1  
112 rotten word info busuʔ   56  
125 salt uyɑh   15  
121 sand hɘn:i   1  
124 sea lɑwo̞ʔ   6  
203 Seven word info pitu   1  
81 sharp tɑjɔ̝m   1  
154 short word info buntɑʔ   35  
19 shoulder piŋpiŋ   16  
19 shoulder pɪmpɪŋ   16  
161 shy, ashamed lio̞m   40  
202 Six word info n:um   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
128 sky lɑŋĩʔ   1  
152 small luniʔ   19  
145 smoke word info hɑsɔ̝ʔ   49  
106 snake ulɑy   2  
110 spider lɑwɑh   1  
130 star bintɑŋ   43  
79 stick/wood kɑyu   1  
120 stone bɑtu   1  
105 tail gundɑŋ   48  
206 Ten word info puluh   5  
178 that sinɑ   1  
178 that sudɑ   21  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
187 they tiɑn   11  
157 thick word info kədol   45  
156 thin word info nipis   1  
177 this sijɑ   16  
177 this   29  
183 thou niku   1  
183 thou puskɑm   13  
199 Three word info təlu   1  
134 thunder gʊntɔʁ   30  
41 to bite      
137 to blow word info səbu   50  
28 to breathe      
144 to burn word info suwɑh   64  
91 to buy m̯bəli   1  
38 to chew word info ŋɑyɔ̝l   13  
85 to choose milih   1  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
7 to come ʁɑtɔŋ   14  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
196 to count      
34 to cry miwɑŋ   9  
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead mɑti   1  
90 to dig kɑli   1  
50 to dream nipi   1  
40 to drink ŋinum   1  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
123 to flow məhili   56  
101 to fly hɑmbɔʁ   52  
86 to grow word info tuɔ̝h   1, 25  
44 to hear nəŋɪs   1  
171 to hide word info bəjɑmõʔ   24  
171 to hide word info ɲəʁɔl   25  
72 to hit word info pukul   27  
89 to hold word info ŋət:oŋ   66  
69 to hunt word info mbuʁu   23  
74 to kill pɑti   15  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh mɑ̃h:ɑ̃   23  
49 to lie down word info ginciŋ   55  
76 to live, be alive hɔʁeʔ   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
84 to plant tɑnum   2  
93 to pound, beat word info tutu   20  
64 to say cɑwɑ   21  
77 to scratch word info ŋuk:ui   19  
46 to see liɑʔ   19, 23  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
51 to sit məj:ɔŋ   28  
48 to sleep tuʁuy   1  
29 to sniff, smell munduŋ   34  
36 to spit hitɔ̝p   41  
80 to split word info bəlɑh   1  
88 to squeeze word info mĩo̞h   55  
71 to stab, pierce pɑgɑs   3  
52 to stand təməgi   14  
73 to steal mɑliŋ   16  
42 to suck hisɔ̝ʔ   1  
87 to swell word info bɑyo̞h   1  
9 to swim lɑŋʊy   1  
21 to think      
94 to throw word info situh   59  
66 to tie up, fasten kɑʁuʔ   44  
8 to turn word info ɲipɑŋ   81  
8 to turn word info ləgoʔ   52  
35 to vomit mũtɑh   1  
5 to walk lɑpɑh   42  
83 to work word info bəgɑwi   21  
47 to yawn məhuɑp   19  
32 tongue   1  
31 tooth ipɔn   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info ʁuɑ   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
122 water word info uɑy   2  
185 we word info sikɑm   2, 65  
185 we word info ʁɑm   23  
141 wet bɑsɔ̝h   1  
188 what? word info ɑpi   1  
170 when? word info kəmə̯dɑ   38  
181 where? word info dipɑ   9  
148 white hɑndɑʔ   25  
189 who? word info sɑpɑ   12  
159 wide bəʁɑʔ   50  
58 wife kej:ɔ̝ŋ   40  
136 wind ɑŋɪn   1  
100 wing kəp:i   52  
55 woman/female səbɑy   1, 108  
127 woods/forest pul:ɑn   71  
107 worm (earthworm) gəl:oŋ   15  
169 year tɑh:un   1  
150 yellow      
186 you kuti   34  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: