https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Kota Agung)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
67 to sew word info      
83 to work word info      
91 to buy      
93 to pound, beat word info      
126 lake      
132 fog      
150 yellow      
170 when? word info      
196 to count      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand culuʔ   46  
4 leg/foot cukut   29  
5 to walk lɑpɑh   42  
6 road/path ʁəŋlɑyɑ   1  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
8 to turn word info biluk   24  
9 to swim lɑŋui   1  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
11 dust ʁɑʁbuʔ   1  
11 dust ʁɑʁbuk   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
13 back word info tundun   55  
14 belly tənɑi   41  
15 bone tul:ɑn   1  
16 intestines isɑu   44  
17 liver hɑti   1  
18 breast m:ɑh   36  
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
22 to fear ʁɑbɑi   14  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hulu   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info buoʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
28 to breathe mɑhəŋɑs   50  
29 to sniff, smell umbɑu   36  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
31 tooth ipon   1  
32 tongue m̩ɑ   1  
32 tongue əmɑ   1  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
34 to cry miwɑŋ   9  
35 to vomit mutɑh   1  
36 to spit lui   52  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
38 to chew word info ŋɑŋɑl   13  
39 to cook word info bəgulɑi   60  
39 to cook word info mɑsɑʔ   19  
39 to cook word info ɲoɲjoŋ   48  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite ŋəʁoh   1  
42 to suck ŋɑhisop   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
44 to hear nəŋis   1  
45 eye mɑtɑ   1  
46 to see ŋɑliɑʔ   19, 23  
46 to see mənoʔ      
47 to yawn mɑhuɑp   19  
48 to sleep pədom   16  
48 to sleep tuʁui   1  
50 to dream ŋɑhɑnipi   1  
51 to sit məjoŋ   28  
52 to stand coc:ok   30  
54 man/male bɑkɑs   37  
55 woman/female bɑb:ɑi   1, 105  
56 child sɑnɑʔ   1  
57 husband kɑjoŋ   24  
57 husband kɑj:oŋ   24  
58 wife kɑjoŋ   40  
59 mother m:ɑʔ   35  
59 mother inɑ   1  
60 father bɑpɑʔ   5  
61 house lɑmbɑn   33  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
63 name gəlɑʁ   10  
64 to say cɑwɑ   21  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
68 needle səχoʔ   13  
69 to hunt word info mɑsu   42  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
72 to hit word info ŋɑgɑdɑ   47  
73 to steal ŋɑmɑliŋ   16  
74 to kill mɑtiko   15  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
77 to scratch word info ŋuk:ui   19  
78 to cut, hack word info məloʔ   72  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info ŋɑbəlɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
82 dull, blunt kudul   80  
84 to plant nɑnom   2  
85 to choose milih   1  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
87 to swell word info bɑyoh   1  
88 to squeeze word info ŋəcil   54  
88 to squeeze word info pioh   55  
89 to hold word info məguŋ   68, 32  
90 to dig ŋɑgɑli   1  
92 to open, uncover ŋɑbukɑʔ   1  
94 to throw word info nɑyɑχ   58  
94 to throw word info ɲituh   59  
95 to fall word info guguχ   67  
95 to fall word info tumbɑʔ   68  
96 dog kuyuʔ   26  
97 bird putit   71  
98 egg tɑl:ui   1  
99 feather bulu   1  
100 wing kəpi   52  
101 to fly hɑmboχ   52  
102 rat tikus   22  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
104 fat/grease tɑboh   23  
105 tail gundɑŋ   48  
106 snake ulɑi   2  
107 worm (earthworm) gəl:oŋ   15  
108 louse word info kutu   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
110 spider lɑwɑh   1  
111 fish iwɑ   25  
112 rotten word info busuʔ   56  
113 branch word info pɑp:ɑŋ   20  
114 leaf buluŋ   18  
115 root bɑkɑʔ   2  
116 flower kumbɑŋ   21  
117 fruit buɑh   1  
118 grass jukuʔ   2  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand hən:i   1  
122 water word info wɑi   2  
123 to flow mɑhili   56  
124 sea lɑwoʔ   6  
125 salt uyɑh   15  
127 woods/forest pul:ɑn   71  
128 sky lɑŋit   1  
129 moon bulɑn   1  
130 star bit:ɑŋ   43  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
131 cloud word info hihuʔ   69  
133 rain lɑbuŋ   36  
134 thunder gutuχ   30, 57  
135 lightning kilɑp   1, 88  
136 wind ɑŋin   1  
137 to blow word info ɲəb:u   50  
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info ŋison   20  
140 dry word info kəʁiŋ   22  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpui   1  
144 to burn word info suɑh   64  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
146 ash hɑmbuɑ   36  
147 black hɑlom   55  
148 white hɑndɑʔ   25  
149 red suluh   61  
151 green hujɑu   25  
152 small luniʔ   19  
153 big bɑlɑk   21  
154 short word info but:ɑʔ   35  
155 long word info kəjuŋ   47  
156 thin word info tipis   1, 44  
157 thick word info kədol   45  
158 narrow pəl:ɪʔ   39  
159 wide bəχ:ɑʔ   50  
160 painful, sick mɑχuyuh   60  
161 shy, ashamed liom   40  
162 old word info tuhɑ   1  
163 new ɑp:ɑi   17  
164 good bətiʔ   81  
164 good həl:ɑu   82  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
166 correct, true bənoχ   1  
167 night dɑbiŋi   1  
168 day ʁɑni   37  
169 year tɑhun   1  
171 to hide word info səgoʔ   25  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
173 at di   20  
174 in, inside dilom   1  
175 above dɑtɑs   1  
176 below dibɑh   1  
177 this hinji   1  
178 that hɪn:o   1  
179 near ʁəd:iʔ   64  
180 far jɑwoh   1  
181 where? word info di      
182 I ɲɑʔ   7  
183 thou niku   1  
184 he/she   1  
185 we word info sikɑm   2, 65  
186 you kut:i   34  
187 they tiɑn   11  
188 what? word info ɑpi   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
190 other sumɑŋ   22  
191 all uɲin   22  
192 and ʁiʔ   42  
193 if ki   40  
194 how? word info ʁɑp:ɑ   20  
195 no, not mawat   48  
197 One word info sɑi   1, 61  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təl:u   1  
200 Four word info əp:ɑʔ   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: