https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Kota Agung)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
67 to sew word info      
83 to work word info      
91 to buy      
93 to pound, beat word info      
126 lake      
132 fog      
150 yellow      
170 when? word info      
196 to count      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
46 to see mənoʔ      
181 where? word info di      
6 road/path ʁəŋlɑyɑ   1  
9 to swim lɑŋui   1  
11 dust ʁɑʁbuʔ   1  
11 dust ʁɑʁbuk   1  
15 bone tul:ɑn   1  
17 liver hɑti   1  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hulu   1  
26 hair word info buoʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
31 tooth ipon   1  
32 tongue m̩ɑ   1  
32 tongue əmɑ   1  
35 to vomit mutɑh   1  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite ŋəʁoh   1  
42 to suck ŋɑhisop   1  
44 to hear nəŋis   1  
45 eye mɑtɑ   1  
48 to sleep tuʁui   1  
50 to dream ŋɑhɑnipi   1  
56 child sɑnɑʔ   1  
59 mother inɑ   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info ŋɑbəlɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
85 to choose milih   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
90 to dig ŋɑgɑli   1  
92 to open, uncover ŋɑbukɑʔ   1  
98 egg tɑl:ui   1  
99 feather bulu   1  
108 louse word info kutu   1  
110 spider lɑwɑh   1  
117 fruit buɑh   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand hən:i   1  
128 sky lɑŋit   1  
129 moon bulɑn   1  
136 wind ɑŋin   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpui   1  
162 old word info tuhɑ   1  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
166 correct, true bənoχ   1  
167 night dɑbiŋi   1  
169 year tɑhun   1  
174 in, inside dilom   1  
175 above dɑtɑs   1  
176 below dibɑh   1  
177 this hinji   1  
178 that hɪn:o   1  
180 far jɑwoh   1  
183 thou niku   1  
184 he/she   1  
188 what? word info ɑpi   1  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təl:u   1  
200 Four word info əp:ɑʔ   1  
55 woman/female bɑb:ɑi   1, 105  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
156 thin word info tipis   1, 44  
197 One word info sɑi   1, 61  
135 lightning kilɑp   1, 88  
63 name gəlɑʁ   10  
187 they tiɑn   11  
189 who? word info sɑpɑ   12  
38 to chew word info ŋɑŋɑl   13  
68 needle səχoʔ   13  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
22 to fear ʁɑbɑi   14  
74 to kill mɑtiko   15  
107 worm (earthworm) gəl:oŋ   15  
125 salt uyɑh   15  
43 ear cupiŋ   15, 51  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
48 to sleep pədom   16  
73 to steal ŋɑmɑliŋ   16  
163 new ɑp:ɑi   17  
12 skin bɑwɑʔ   18  
114 leaf buluŋ   18  
39 to cook word info mɑsɑʔ   19  
47 to yawn mɑhuɑp   19  
77 to scratch word info ŋuk:ui   19  
152 small luniʔ   19  
46 to see ŋɑliɑʔ   19, 23  
84 to plant nɑnom   2  
106 snake ulɑi   2  
115 root bɑkɑʔ   2  
118 grass jukuʔ   2  
122 water word info wɑi   2  
185 we word info sikɑm   2, 65  
113 branch word info pɑp:ɑŋ   20  
139 cold word info ŋison   20  
173 at di   20  
194 how? word info ʁɑp:ɑ   20  
64 to say cɑwɑ   21  
116 flower kumbɑŋ   21  
153 big bɑlɑk   21  
102 rat tikus   22  
140 dry word info kəʁiŋ   22  
190 other sumɑŋ   22  
191 all uɲin   22  
104 fat/grease tɑboh   23  
8 to turn word info biluk   24  
57 husband kɑjoŋ   24  
57 husband kɑj:oŋ   24  
111 fish iwɑ   25  
148 white hɑndɑʔ   25  
151 green hujɑu   25  
171 to hide word info səgoʔ   25  
96 dog kuyuʔ   26  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
51 to sit məjoŋ   28  
4 leg/foot cukut   29  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
52 to stand coc:ok   30  
134 thunder gutuχ   30, 57  
25 neck gɑlɑh   33  
61 house lɑmbɑn   33  
186 you kut:i   34  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
59 mother m:ɑʔ   35  
154 short word info but:ɑʔ   35  
18 breast m:ɑh   36  
29 to sniff, smell umbɑu   36  
133 rain lɑbuŋ   36  
146 ash hɑmbuɑ   36  
54 man/male bɑkɑs   37  
168 day ʁɑni   37  
158 narrow pəl:ɪʔ   39  
58 wife kɑjoŋ   40  
161 shy, ashamed liom   40  
193 if ki   40  
14 belly tənɑi   41  
5 to walk lɑpɑh   42  
69 to hunt word info mɑsu   42  
192 and ʁiʔ   42  
130 star bit:ɑŋ   43  
16 intestines isɑu   44  
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
157 thick word info kədol   45  
1 hand culuʔ   46  
72 to hit word info ŋɑgɑdɑ   47  
155 long word info kəjuŋ   47  
39 to cook word info ɲoɲjoŋ   48  
105 tail gundɑŋ   48  
195 no, not mawat   48  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
60 father bɑpɑʔ   5  
28 to breathe mɑhəŋɑs   50  
137 to blow word info ɲəb:u   50  
159 wide bəχ:ɑʔ   50  
36 to spit lui   52  
100 wing kəpi   52  
101 to fly hɑmboχ   52  
88 to squeeze word info ŋəcil   54  
13 back word info tundun   55  
88 to squeeze word info pioh   55  
147 black hɑlom   55  
109 mosquito ɑgɑs   56  
112 rotten word info busuʔ   56  
123 to flow mɑhili   56  
94 to throw word info nɑyɑχ   58  
94 to throw word info ɲituh   59  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
124 sea lɑwoʔ   6  
39 to cook word info bəgulɑi   60  
160 painful, sick mɑχuyuh   60  
149 red suluh   61  
144 to burn word info suɑh   64  
179 near ʁəd:iʔ   64  
95 to fall word info guguχ   67  
95 to fall word info tumbɑʔ   68  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
89 to hold word info məguŋ   68, 32  
131 cloud word info hihuʔ   69  
182 I ɲɑʔ   7  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
97 bird putit   71  
127 woods/forest pul:ɑn   71  
78 to cut, hack word info məloʔ   72  
82 dull, blunt kudul   80  
164 good bətiʔ   81  
164 good həl:ɑu   82  
34 to cry miwɑŋ   9  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: