https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Kota Agung)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
67 to sew word info      
83 to work word info      
91 to buy      
93 to pound, beat word info      
126 lake      
132 fog      
150 yellow      
170 when? word info      
196 to count      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
8 to turn word info biluk   24  
130 star bit:ɑŋ   43  
142 heavy biɑʔ   1  
99 feather bulu   1  
114 leaf buluŋ   18  
129 moon bulɑn   1  
26 hair word info buoʔ   1  
112 rotten word info busuʔ   56  
154 short word info but:ɑʔ   35  
117 fruit buɑh   1  
55 woman/female bɑb:ɑi   1, 105  
54 man/male bɑkɑs   37  
115 root bɑkɑʔ   2  
153 big bɑlɑk   21  
60 father bɑpɑʔ   5  
141 wet bɑsoh   1  
120 stone bɑtu   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
87 to swell word info bɑyoh   1  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
39 to cook word info bəgulɑi   60  
166 correct, true bənoχ   1  
164 good bətiʔ   81  
159 wide bəχ:ɑʔ   50  
52 to stand coc:ok   30  
4 leg/foot cukut   29  
1 hand culuʔ   46  
43 ear cupiŋ   15, 51  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
64 to say cɑwɑ   21  
173 at di   20  
181 where? word info di      
176 below dibɑh   1  
174 in, inside dilom   1  
167 night dɑbiŋi   1  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
175 above dɑtɑs   1  
95 to fall word info guguχ   67  
105 tail gundɑŋ   48  
134 thunder gutuχ   30, 57  
25 neck gɑlɑh   33  
107 worm (earthworm) gəl:oŋ   15  
63 name gəlɑʁ   10  
131 cloud word info hihuʔ   69  
177 this hinji   1  
151 green hujɑu   25  
24 head hulu   1  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
147 black hɑlom   55  
101 to fly hɑmboχ   52  
146 ash hɑmbuɑ   36  
148 white hɑndɑʔ   25  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
17 liver hɑti   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
164 good həl:ɑu   82  
121 sand hən:i   1  
178 that hɪn:o   1  
59 mother inɑ   1  
31 tooth ipon   1  
16 intestines isɑu   44  
111 fish iwɑ   25  
184 he/she   1  
27 nose iʁuŋ   1  
118 grass jukuʔ   2  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
180 far jɑwoh   1  
193 if ki   40  
135 lightning kilɑp   1, 88  
82 dull, blunt kudul   80  
116 flower kumbɑŋ   21  
186 you kut:i   34  
108 louse word info kutu   1  
96 dog kuyuʔ   26  
57 husband kɑj:oŋ   24  
57 husband kɑjoŋ   24  
58 wife kɑjoŋ   40  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
79 stick/wood kɑyu   1  
157 thick word info kədol   45  
155 long word info kəjuŋ   47  
100 wing kəpi   52  
140 dry word info kəʁiŋ   22  
161 shy, ashamed liom   40  
36 to spit lui   52  
152 small luniʔ   19  
133 rain lɑbuŋ   36  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
61 house lɑmbɑn   33  
5 to walk lɑpɑh   42  
124 sea lɑwoʔ   6  
110 spider lɑwɑh   1  
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
128 sky lɑŋit   1  
9 to swim lɑŋui   1  
18 breast m:ɑh   36  
59 mother m:ɑʔ   35  
195 no, not mawat   48  
85 to choose milih   1  
34 to cry miwɑŋ   9  
35 to vomit mutɑh   1  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
123 to flow mɑhili   56  
47 to yawn mɑhuɑp   19  
28 to breathe mɑhəŋɑs   50  
69 to hunt word info mɑsu   42  
39 to cook word info mɑsɑʔ   19  
75 to die, be dead mɑti   1  
74 to kill mɑtiko   15  
45 eye mɑtɑ   1  
160 painful, sick mɑχuyuh   60  
89 to hold word info məguŋ   68, 32  
51 to sit məjoŋ   28  
78 to cut, hack word info məloʔ   72  
46 to see mənoʔ      
37 to eat məŋɑn   1, 14  
32 tongue m̩ɑ   1  
183 thou niku   1  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
84 to plant nɑnom   2  
94 to throw word info nɑyɑχ   58  
44 to hear nəŋis   1  
88 to squeeze word info pioh   55  
127 woods/forest pul:ɑn   71  
97 bird putit   71  
138 warm word info pɑnɑs   1  
113 branch word info pɑp:ɑŋ   20  
48 to sleep pədom   16  
158 narrow pəl:ɪʔ   39  
185 we word info sikɑm   2, 65  
149 red suluh   61  
190 other sumɑŋ   22  
144 to burn word info suɑh   64  
197 One word info sɑi   1, 61  
56 child sɑnɑʔ   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
171 to hide word info səgoʔ   25  
68 needle səχoʔ   13  
102 rat tikus   22  
156 thin word info tipis   1, 44  
187 they tiɑn   11  
162 old word info tuhɑ   1  
15 bone tul:ɑn   1  
95 to fall word info tumbɑʔ   68  
13 back word info tundun   55  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
48 to sleep tuʁui   1  
104 fat/grease tɑboh   23  
169 year tɑhun   1  
81 sharp tɑjom   1  
98 egg tɑl:ui   1  
65 rope tɑli   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
199 Three word info təl:u   1  
14 belly tənɑi   41  
106 snake ulɑi   2  
29 to sniff, smell umbɑu   36  
125 salt uyɑh   15  
191 all uɲin   22  
122 water word info wɑi   2  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
40 to drink ŋinum   1  
139 cold word info ŋison   20  
77 to scratch word info ŋuk:ui   19  
92 to open, uncover ŋɑbukɑʔ   1  
80 to split word info ŋɑbəlɑh   1  
72 to hit word info ŋɑgɑdɑ   47  
90 to dig ŋɑgɑli   1  
42 to suck ŋɑhisop   1  
50 to dream ŋɑhɑnipi   1  
46 to see ŋɑliɑʔ   19, 23  
73 to steal ŋɑmɑliŋ   16  
38 to chew word info ŋɑŋɑl   13  
88 to squeeze word info ŋəcil   54  
41 to bite ŋəʁoh   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
163 new ɑp:ɑi   17  
188 what? word info ɑpi   1  
143 fire ɑpui   1  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
136 wind ɑŋin   1  
32 tongue əmɑ   1  
200 Four word info əp:ɑʔ   1  
94 to throw word info ɲituh   59  
39 to cook word info ɲoɲjoŋ   48  
182 I ɲɑʔ   7  
137 to blow word info ɲəb:u   50  
192 and ʁiʔ   42  
198 Two word info ʁuɑ   1  
22 to fear ʁɑbɑi   14  
23 blood ʁɑh   1  
168 day ʁɑni   37  
194 how? word info ʁɑp:ɑ   20  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
11 dust ʁɑʁbuk   1  
11 dust ʁɑʁbuʔ   1  
179 near ʁəd:iʔ   64  
6 road/path ʁəŋlɑyɑ   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: