https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Kota Agung)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above dɑtɑs   1  
191 all uɲin   22  
192 and ʁiʔ   42  
146 ash hɑmbuɑ   36  
173 at di   20  
13 back word info tundun   55  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
14 belly tənɑi   41  
176 below dibɑh   1  
153 big bɑlɑk   21  
97 bird putit   71  
147 black hɑlom   55  
23 blood ʁɑh   1  
15 bone tul:ɑn   1  
113 branch word info pɑp:ɑŋ   20  
18 breast m:ɑh   36  
56 child sɑnɑʔ   1  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
131 cloud word info hihuʔ   69  
139 cold word info ŋison   20  
166 correct, true bənoχ   1  
168 day ʁɑni   37  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
96 dog kuyuʔ   26  
140 dry word info kəʁiŋ   22  
82 dull, blunt kudul   80  
11 dust ʁɑʁbuʔ   1  
11 dust ʁɑʁbuk   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
119 earth/soil tɑnoh   1  
98 egg tɑl:ui   1  
204 Eight word info      
45 eye mɑtɑ   1  
180 far jɑwoh   1  
104 fat/grease tɑboh   23  
60 father bɑpɑʔ   5  
99 feather bulu   1  
208 Fifty word info      
143 fire ɑpui   1  
111 fish iwɑ   25  
201 Five word info      
116 flower kumbɑŋ   21  
132 fog      
200 Four word info əp:ɑʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
164 good bətiʔ   81  
164 good həl:ɑu   82  
118 grass jukuʔ   2  
151 green hujɑu   25  
26 hair word info buoʔ   1  
1 hand culuʔ   46  
184 he/she   1  
24 head hulu   1  
142 heavy biɑʔ   1  
61 house lɑmbɑn   33  
194 how? word info ʁɑp:ɑ   20  
57 husband kɑjoŋ   24  
57 husband kɑj:oŋ   24  
182 I ɲɑʔ   7  
193 if ki   40  
174 in, inside dilom   1  
16 intestines isɑu   44  
126 lake      
114 leaf buluŋ   18  
2 left      
4 leg/foot cukut   29  
135 lightning kilɑp   1, 88  
17 liver hɑti   1  
155 long word info kəjuŋ   47  
108 louse word info kutu   1  
54 man/male bɑkɑs   37  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
129 moon bulɑn   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
59 mother m:ɑʔ   35  
59 mother inɑ   1  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
63 name gəlɑʁ   10  
158 narrow pəl:ɪʔ   39  
179 near ʁəd:iʔ   64  
25 neck gɑlɑh   33  
68 needle səχoʔ   13  
163 new ɑp:ɑi   17  
167 night dɑbiŋi   1  
205 Nine word info      
195 no, not mawat   48  
27 nose iʁuŋ   1  
162 old word info tuhɑ   1  
197 One word info sɑi   1, 61  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other sumɑŋ   22  
160 painful, sick mɑχuyuh   60  
53 person/human being      
133 rain lɑbuŋ   36  
102 rat tikus   22  
149 red suluh   61  
3 right      
6 road/path ʁəŋlɑyɑ   1  
115 root bɑkɑʔ   2  
65 rope tɑli   1  
112 rotten word info busuʔ   56  
125 salt uyɑh   15  
121 sand hən:i   1  
124 sea lɑwoʔ   6  
203 Seven word info      
81 sharp tɑjom   1  
154 short word info but:ɑʔ   35  
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
161 shy, ashamed liom   40  
202 Six word info      
12 skin bɑwɑʔ   18  
128 sky lɑŋit   1  
152 small luniʔ   19  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
106 snake ulɑi   2  
110 spider lɑwɑh   1  
130 star bit:ɑŋ   43  
79 stick/wood kɑyu   1  
120 stone bɑtu   1  
105 tail gundɑŋ   48  
206 Ten word info      
178 that hɪn:o   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
187 they tiɑn   11  
157 thick word info kədol   45  
156 thin word info tipis   1, 44  
177 this hinji   1  
183 thou niku   1  
199 Three word info təl:u   1  
134 thunder gutuχ   30, 57  
41 to bite ŋəʁoh   1  
137 to blow word info ɲəb:u   50  
28 to breathe mɑhəŋɑs   50  
144 to burn word info suɑh   64  
91 to buy      
38 to chew word info ŋɑŋɑl   13  
85 to choose milih   1  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
39 to cook word info bəgulɑi   60  
39 to cook word info mɑsɑʔ   19  
39 to cook word info ɲoɲjoŋ   48  
196 to count      
34 to cry miwɑŋ   9  
78 to cut, hack word info məloʔ   72  
75 to die, be dead mɑti   1  
90 to dig ŋɑgɑli   1  
50 to dream ŋɑhɑnipi   1  
40 to drink ŋinum   1  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
95 to fall word info guguχ   67  
95 to fall word info tumbɑʔ   68  
22 to fear ʁɑbɑi   14  
123 to flow mɑhili   56  
101 to fly hɑmboχ   52  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
44 to hear nəŋis   1  
171 to hide word info səgoʔ   25  
72 to hit word info ŋɑgɑdɑ   47  
89 to hold word info məguŋ   68, 32  
69 to hunt word info mɑsu   42  
74 to kill mɑtiko   15  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
92 to open, uncover ŋɑbukɑʔ   1  
84 to plant nɑnom   2  
93 to pound, beat word info      
64 to say cɑwɑ   21  
77 to scratch word info ŋuk:ui   19  
46 to see ŋɑliɑʔ   19, 23  
46 to see mənoʔ      
67 to sew word info      
70 to shoot word info nimbɑk   49  
51 to sit məjoŋ   28  
48 to sleep pədom   16  
48 to sleep tuʁui   1  
29 to sniff, smell umbɑu   36  
36 to spit lui   52  
80 to split word info ŋɑbəlɑh   1  
88 to squeeze word info ŋəcil   54  
88 to squeeze word info pioh   55  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
52 to stand coc:ok   30  
73 to steal ŋɑmɑliŋ   16  
42 to suck ŋɑhisop   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
9 to swim lɑŋui   1  
21 to think      
94 to throw word info nɑyɑχ   58  
94 to throw word info ɲituh   59  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
8 to turn word info biluk   24  
35 to vomit mutɑh   1  
5 to walk lɑpɑh   42  
83 to work word info      
47 to yawn mɑhuɑp   19  
32 tongue m̩ɑ   1  
32 tongue əmɑ   1  
31 tooth ipon   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info ʁuɑ   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
122 water word info wɑi   2  
185 we word info sikɑm   2, 65  
141 wet bɑsoh   1  
188 what? word info ɑpi   1  
170 when? word info      
181 where? word info di      
148 white hɑndɑʔ   25  
189 who? word info sɑpɑ   12  
159 wide bəχ:ɑʔ   50  
58 wife kɑjoŋ   40  
136 wind ɑŋin   1  
100 wing kəpi   52  
55 woman/female bɑb:ɑi   1, 105  
127 woods/forest pul:ɑn   71  
107 worm (earthworm) gəl:oŋ   15  
169 year tɑhun   1  
150 yellow      
186 you kut:i   34  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: