https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Nyo (Melinting)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
7 to come      
10 dirty      
11 dust      
16 intestines      
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
30 mouth      
32 tongue      
53 person/human being      
58 wife      
69 to hunt word info      
71 to stab, pierce      
74 to kill      
83 to work word info      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
95 to fall word info      
121 sand      
150 yellow      
168 day      
170 when? word info      
186 you      
191 all      
194 how? word info      
196 to count      
199 Three word info      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand puŋə̯o   17  
4 leg/foot kukʊt   29  
5 to walk lɑpɑh   42  
6 road/path ʁɑŋɑn   1  
8 to turn word info bilʊk   24  
9 to swim nɑŋʊy   1  
12 skin bɑbɑʔ   18  
13 back word info tɘn:ʊn   55  
14 belly bɘt:əŋ   29  
14 belly tɘnɑhɘ̃y   41  
15 bone bɑlʊŋ   17  
17 liver ɑtɘy   1  
18 breast m:ẽh   36  
22 to fear gɑbɑy   14  
23 blood əʁɑh   1  
24 head ulə̯o   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info buɐʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
29 to sniff, smell ŋəmb̯ɑ͡o   36  
31 tooth kəd:is   26  
33 to laugh mɑ̃hə̯̃ɔ̃   23  
34 to cry mĩwɑ̃ŋ   9  
35 to vomit mũtɑh   1  
36 to spit itəp   41  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
38 to chew word info kɑɲil      
39 to cook word info ŋulɑy   60  
39 to cook word info ŋəkʊʔ   59  
40 to drink ŋinom   1  
41 to bite gəʁəh   1  
42 to suck isəp   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
44 to hear dəŋɘ̃y   1  
45 eye mɑtə̯ɔ̝   1  
46 to see ŋənɑh   64  
47 to yawn muɑp   19  
48 to sleep pəd:əm   16  
49 to lie down word info ŋəgɑlik   54, 109  
50 to dream ŋip:ɘy   1  
51 to sit məj:əŋ   28  
52 to stand təməgɘy   14  
54 man/male rɑgɑh   43  
55 woman/female sə̯bɑy   1, 108  
56 child ɑnɑk   1  
57 husband lɑkɘy   28  
59 mother n̯nʊʔ   10  
60 father bɑpɑʔ   5  
61 house nũə̯̃õ   22  
62 thatch/roof pək:ʊl   48  
63 name gəlɑo   10  
64 to say cɑwə̯ɔ̝   21  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten ikɐʔ   1  
67 to sew word info ɲəʁʊʔ   45  
68 needle səʁəp   13  
70 to shoot word info nəm:ɑk   49  
72 to hit word info tətəs   28  
73 to steal mɑliŋ   16  
75 to die, be dead mɑtɘy   1  
76 to live, be alive uʁiʔ   1  
77 to scratch word info kəkuy   19  
78 to cut, hack word info pələʔ   72  
79 stick/wood kɑyə̯o   1  
80 to split word info belɑh   1  
81 sharp tɑjəm   1  
82 dull, blunt kudʊl   80  
84 to plant tɑnəm   2  
85 to choose milih   1  
88 to squeeze word info mərəs   42  
89 to hold word info bək:əm   66  
90 to dig ŋɑlɘy   1  
91 to buy bəli   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
96 dog ɑsə̯o   1  
97 bird putiʔ   71  
98 egg təlʊy   1  
99 feather bulə̯o   1  
100 wing kəp:ɘy   52  
101 to fly mɑbə̯o   52  
102 rat tɪkʊs   22  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
104 fat/grease tɑbəh   23  
105 tail bət:ut   50  
106 snake ulɑy   2  
107 worm (earthworm) gələŋ   15  
108 louse word info kʊtʊ   1  
109 mosquito niɲiʔ   55  
110 spider lɑwɑh   1  
111 fish puɲə̯̃o   62  
112 rotten word info buyuʔ   1  
113 branch word info pəpɑŋ   20  
114 leaf buluŋ   18  
115 root wɑkɑʔ   2  
116 flower kəmb̯ɑŋ   21  
117 fruit buɑh   1  
118 grass jukoʔ   2  
119 earth/soil tɑnəh   1  
120 stone bɑtu   1  
122 water word info wɑy   2  
123 to flow milɘy   56  
124 sea lɑwɘt   6  
125 salt uyɑh   15  
126 lake dɑnɑw   1  
127 woods/forest lɑs   1  
128 sky lɑŋiʔ   1  
129 moon kənɑ̃wɑ̃t   41  
130 star bintɑŋ   43  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
132 fog kɑbut   1  
132 fog sɑbək   48  
133 rain ujɑn   1  
134 thunder guluʁ   58  
135 lightning kilɑt   1  
136 wind ɑŋin   1  
137 to blow word info səbə̯o   50  
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info ŋisɘn   20  
140 dry word info kəriŋ   22  
141 wet bɑsəh   1  
142 heavy biyɑʔ   1  
143 fire ɑpʊy   1  
144 to burn word info suwɑh   64  
145 smoke word info ɑsəʔ   49  
146 ash ɑbu   1  
147 black ɑʁəŋ   56  
148 white nd̯ɑʔ   25  
149 red suluh   61  
151 green ujɑw   25  
152 small luniʔ   19  
153 big bɑlɑk   21  
154 short word info ibɑh   61  
155 long word info təjɑŋ   102  
156 thin word info ipis   1  
157 thick word info ɑm:əl   46  
158 narrow kipʊʔ   40  
159 wide bəʁɑʔ   50  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
161 shy, ashamed mɑlu   20  
162 old word info tuhə̯ɔ̝   1  
163 new əp:ɑy   17  
164 good wɑwɑy   83  
165 bad, evil yɑhəl   1  
166 correct, true təmən   47  
167 night biŋɘy   1  
169 year tɑh:un   1  
171 to hide word info məjɑm:õʔ   24  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
173 at di   20  
174 in, inside dilɘm   1  
175 above diɑtɑs   1  
176 below dibɑhɑn   1  
177 this ijə̯ɔ̝   16  
178 that inə̯ɔ̝   1  
179 near pɑʁɘʔ   27  
180 far jɑwɑh   1  
181 where? word info dikə̯də̯ɔ̝   43  
182 I ɲɑʔ   7  
183 thou nikə̯o   1  
183 thou sə̯k:ɑm   13  
184 he/she iə̯ɔ̝   1  
185 we word info ikɑm   2, 65  
187 they tiɑn   11  
188 what? word info ɑpə̯ɔ̝   1  
189 who? word info ɑpə̯ɔ̝   12  
190 other sumɑŋ   22  
192 and jɑmə̯̃ɔ̃   2  
193 if lɑmɘn   10  
195 no, not iwaʔ   48  
197 One word info sɑy   1, 61  
198 Two word info wə̯o   1  
200 Four word info əpɑʔ   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: