https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Nyo (Melinting)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
7 to come      
10 dirty      
11 dust      
16 intestines      
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
30 mouth      
32 tongue      
53 person/human being      
58 wife      
69 to hunt word info      
71 to stab, pierce      
74 to kill      
83 to work word info      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
95 to fall word info      
121 sand      
150 yellow      
168 day      
170 when? word info      
186 you      
191 all      
194 how? word info      
196 to count      
199 Three word info      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
38 to chew word info kɑɲil      
6 road/path ʁɑŋɑn   1  
9 to swim nɑŋʊy   1  
17 liver ɑtɘy   1  
23 blood əʁɑh   1  
24 head ulə̯o   1  
26 hair word info buɐʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
35 to vomit mũtɑh   1  
40 to drink ŋinom   1  
41 to bite gəʁəh   1  
42 to suck isəp   1  
44 to hear dəŋɘ̃y   1  
45 eye mɑtə̯ɔ̝   1  
50 to dream ŋip:ɘy   1  
56 child ɑnɑk   1  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten ikɐʔ   1  
75 to die, be dead mɑtɘy   1  
76 to live, be alive uʁiʔ   1  
79 stick/wood kɑyə̯o   1  
80 to split word info belɑh   1  
81 sharp tɑjəm   1  
85 to choose milih   1  
90 to dig ŋɑlɘy   1  
91 to buy bəli   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
96 dog ɑsə̯o   1  
98 egg təlʊy   1  
99 feather bulə̯o   1  
108 louse word info kʊtʊ   1  
110 spider lɑwɑh   1  
112 rotten word info buyuʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
119 earth/soil tɑnəh   1  
120 stone bɑtu   1  
126 lake dɑnɑw   1  
127 woods/forest lɑs   1  
128 sky lɑŋiʔ   1  
132 fog kɑbut   1  
133 rain ujɑn   1  
135 lightning kilɑt   1  
136 wind ɑŋin   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
141 wet bɑsəh   1  
142 heavy biyɑʔ   1  
143 fire ɑpʊy   1  
146 ash ɑbu   1  
156 thin word info ipis   1  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
162 old word info tuhə̯ɔ̝   1  
165 bad, evil yɑhəl   1  
167 night biŋɘy   1  
169 year tɑh:un   1  
174 in, inside dilɘm   1  
175 above diɑtɑs   1  
176 below dibɑhɑn   1  
178 that inə̯ɔ̝   1  
180 far jɑwɑh   1  
183 thou nikə̯o   1  
184 he/she iə̯ɔ̝   1  
188 what? word info ɑpə̯ɔ̝   1  
198 Two word info wə̯o   1  
200 Four word info əpɑʔ   1  
55 woman/female sə̯bɑy   1, 108  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
197 One word info sɑy   1, 61  
59 mother n̯nʊʔ   10  
63 name gəlɑo   10  
193 if lɑmɘn   10  
155 long word info təjɑŋ   102  
187 they tiɑn   11  
189 who? word info ɑpə̯ɔ̝   12  
68 needle səʁəp   13  
183 thou sə̯k:ɑm   13  
22 to fear gɑbɑy   14  
52 to stand təməgɘy   14  
107 worm (earthworm) gələŋ   15  
125 salt uyɑh   15  
43 ear cupiŋ   15, 51  
48 to sleep pəd:əm   16  
73 to steal mɑliŋ   16  
177 this ijə̯ɔ̝   16  
1 hand puŋə̯o   17  
15 bone bɑlʊŋ   17  
163 new əp:ɑy   17  
12 skin bɑbɑʔ   18  
114 leaf buluŋ   18  
47 to yawn muɑp   19  
77 to scratch word info kəkuy   19  
152 small luniʔ   19  
84 to plant tɑnəm   2  
106 snake ulɑy   2  
115 root wɑkɑʔ   2  
118 grass jukoʔ   2  
122 water word info wɑy   2  
192 and jɑmə̯̃ɔ̃   2  
185 we word info ikɑm   2, 65  
113 branch word info pəpɑŋ   20  
139 cold word info ŋisɘn   20  
161 shy, ashamed mɑlu   20  
173 at di   20  
64 to say cɑwə̯ɔ̝   21  
116 flower kəmb̯ɑŋ   21  
153 big bɑlɑk   21  
61 house nũə̯̃õ   22  
102 rat tɪkʊs   22  
140 dry word info kəriŋ   22  
190 other sumɑŋ   22  
33 to laugh mɑ̃hə̯̃ɔ̃   23  
104 fat/grease tɑbəh   23  
8 to turn word info bilʊk   24  
171 to hide word info məjɑm:õʔ   24  
148 white nd̯ɑʔ   25  
151 green ujɑw   25  
31 tooth kəd:is   26  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
179 near pɑʁɘʔ   27  
51 to sit məj:əŋ   28  
57 husband lɑkɘy   28  
72 to hit word info tətəs   28  
4 leg/foot kukʊt   29  
14 belly bɘt:əŋ   29  
25 neck gɑlɑh   33  
18 breast m:ẽh   36  
29 to sniff, smell ŋəmb̯ɑ͡o   36  
158 narrow kipʊʔ   40  
14 belly tɘnɑhɘ̃y   41  
36 to spit itəp   41  
129 moon kənɑ̃wɑ̃t   41  
5 to walk lɑpɑh   42  
88 to squeeze word info mərəs   42  
54 man/male rɑgɑh   43  
130 star bintɑŋ   43  
181 where? word info dikə̯də̯ɔ̝   43  
67 to sew word info ɲəʁʊʔ   45  
157 thick word info ɑm:əl   46  
166 correct, true təmən   47  
62 thatch/roof pək:ʊl   48  
132 fog sɑbək   48  
195 no, not iwaʔ   48  
70 to shoot word info nəm:ɑk   49  
145 smoke word info ɑsəʔ   49  
60 father bɑpɑʔ   5  
105 tail bət:ut   50  
137 to blow word info səbə̯o   50  
159 wide bəʁɑʔ   50  
100 wing kəp:ɘy   52  
101 to fly mɑbə̯o   52  
49 to lie down word info ŋəgɑlik   54, 109  
13 back word info tɘn:ʊn   55  
109 mosquito niɲiʔ   55  
123 to flow milɘy   56  
147 black ɑʁəŋ   56  
134 thunder guluʁ   58  
39 to cook word info ŋəkʊʔ   59  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
124 sea lɑwɘt   6  
39 to cook word info ŋulɑy   60  
149 red suluh   61  
154 short word info ibɑh   61  
111 fish puɲə̯̃o   62  
46 to see ŋənɑh   64  
144 to burn word info suwɑh   64  
89 to hold word info bək:əm   66  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
182 I ɲɑʔ   7  
97 bird putiʔ   71  
78 to cut, hack word info pələʔ   72  
82 dull, blunt kudʊl   80  
164 good wɑwɑy   83  
34 to cry mĩwɑ̃ŋ   9  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: