https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Nyo (Melinting)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
7 to come      
10 dirty      
11 dust      
16 intestines      
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
30 mouth      
32 tongue      
53 person/human being      
58 wife      
69 to hunt word info      
71 to stab, pierce      
74 to kill      
83 to work word info      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
95 to fall word info      
121 sand      
150 yellow      
168 day      
170 when? word info      
186 you      
191 all      
194 how? word info      
196 to count      
199 Three word info      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
80 to split word info belɑh   1  
8 to turn word info bilʊk   24  
130 star bintɑŋ   43  
142 heavy biyɑʔ   1  
167 night biŋɘy   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
114 leaf buluŋ   18  
99 feather bulə̯o   1  
112 rotten word info buyuʔ   1  
26 hair word info buɐʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
12 skin bɑbɑʔ   18  
153 big bɑlɑk   21  
15 bone bɑlʊŋ   17  
60 father bɑpɑʔ   5  
141 wet bɑsəh   1  
120 stone bɑtu   1  
14 belly bɘt:əŋ   29  
89 to hold word info bək:əm   66  
91 to buy bəli   1  
105 tail bət:ut   50  
159 wide bəʁɑʔ   50  
43 ear cupiŋ   15, 51  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
64 to say cɑwə̯ɔ̝   21  
173 at di   20  
176 below dibɑhɑn   1  
181 where? word info dikə̯də̯ɔ̝   43  
174 in, inside dilɘm   1  
175 above diɑtɑs   1  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
126 lake dɑnɑw   1  
44 to hear dəŋɘ̃y   1  
134 thunder guluʁ   58  
22 to fear gɑbɑy   14  
25 neck gɑlɑh   33  
63 name gəlɑo   10  
107 worm (earthworm) gələŋ   15  
41 to bite gəʁəh   1  
154 short word info ibɑh   61  
177 this ijə̯ɔ̝   16  
66 to tie up, fasten ikɐʔ   1  
185 we word info ikɑm   2, 65  
178 that inə̯ɔ̝   1  
156 thin word info ipis   1  
42 to suck isəp   1  
36 to spit itəp   41  
195 no, not iwaʔ   48  
184 he/she iə̯ɔ̝   1  
27 nose iʁuŋ   1  
118 grass jukoʔ   2  
192 and jɑmə̯̃ɔ̃   2  
180 far jɑwɑh   1  
135 lightning kilɑt   1  
158 narrow kipʊʔ   40  
82 dull, blunt kudʊl   80  
4 leg/foot kukʊt   29  
132 fog kɑbut   1  
79 stick/wood kɑyə̯o   1  
38 to chew word info kɑɲil      
31 tooth kəd:is   26  
77 to scratch word info kəkuy   19  
116 flower kəmb̯ɑŋ   21  
129 moon kənɑ̃wɑ̃t   41  
100 wing kəp:ɘy   52  
140 dry word info kəriŋ   22  
108 louse word info kʊtʊ   1  
152 small luniʔ   19  
57 husband lɑkɘy   28  
193 if lɑmɘn   10  
5 to walk lɑpɑh   42  
127 woods/forest lɑs   1  
110 spider lɑwɑh   1  
124 sea lɑwɘt   6  
128 sky lɑŋiʔ   1  
18 breast m:ẽh   36  
85 to choose milih   1  
123 to flow milɘy   56  
47 to yawn muɑp   19  
34 to cry mĩwɑ̃ŋ   9  
35 to vomit mũtɑh   1  
101 to fly mɑbə̯o   52  
73 to steal mɑliŋ   16  
161 shy, ashamed mɑlu   20  
75 to die, be dead mɑtɘy   1  
45 eye mɑtə̯ɔ̝   1  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
33 to laugh mɑ̃hə̯̃ɔ̃   23  
51 to sit məj:əŋ   28  
171 to hide word info məjɑm:õʔ   24  
88 to squeeze word info mərəs   42  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
148 white nd̯ɑʔ   25  
183 thou nikə̯o   1  
109 mosquito niɲiʔ   55  
61 house nũə̯̃õ   22  
9 to swim nɑŋʊy   1  
70 to shoot word info nəm:ɑk   49  
59 mother n̯nʊʔ   10  
97 bird putiʔ   71  
1 hand puŋə̯o   17  
111 fish puɲə̯̃o   62  
138 warm word info pɑnɑs   1  
179 near pɑʁɘʔ   27  
48 to sleep pəd:əm   16  
62 thatch/roof pək:ʊl   48  
78 to cut, hack word info pələʔ   72  
113 branch word info pəpɑŋ   20  
54 man/male rɑgɑh   43  
149 red suluh   61  
190 other sumɑŋ   22  
144 to burn word info suwɑh   64  
132 fog sɑbək   48  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
197 One word info sɑy   1, 61  
137 to blow word info səbə̯o   50  
68 needle səʁəp   13  
55 woman/female sə̯bɑy   1, 108  
183 thou sə̯k:ɑm   13  
187 they tiɑn   11  
162 old word info tuhə̯ɔ̝   1  
104 fat/grease tɑbəh   23  
169 year tɑh:un   1  
81 sharp tɑjəm   1  
65 rope tɑli   1  
119 earth/soil tɑnəh   1  
84 to plant tɑnəm   2  
13 back word info tɘn:ʊn   55  
14 belly tɘnɑhɘ̃y   41  
155 long word info təjɑŋ   102  
98 egg təlʊy   1  
52 to stand təməgɘy   14  
166 correct, true təmən   47  
72 to hit word info tətəs   28  
102 rat tɪkʊs   22  
133 rain ujɑn   1  
151 green ujɑw   25  
106 snake ulɑy   2  
24 head ulə̯o   1  
125 salt uyɑh   15  
76 to live, be alive uʁiʔ   1  
115 root wɑkɑʔ   2  
164 good wɑwɑy   83  
122 water word info wɑy   2  
198 Two word info wə̯o   1  
165 bad, evil yɑhəl   1  
40 to drink ŋinom   1  
50 to dream ŋip:ɘy   1  
139 cold word info ŋisɘn   20  
39 to cook word info ŋulɑy   60  
90 to dig ŋɑlɘy   1  
49 to lie down word info ŋəgɑlik   54, 109  
39 to cook word info ŋəkʊʔ   59  
29 to sniff, smell ŋəmb̯ɑ͡o   36  
46 to see ŋənɑh   64  
146 ash ɑbu   1  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
157 thick word info ɑm:əl   46  
56 child ɑnɑk   1  
188 what? word info ɑpə̯ɔ̝   1  
189 who? word info ɑpə̯ɔ̝   12  
143 fire ɑpʊy   1  
145 smoke word info ɑsəʔ   49  
96 dog ɑsə̯o   1  
17 liver ɑtɘy   1  
136 wind ɑŋin   1  
147 black ɑʁəŋ   56  
163 new əp:ɑy   17  
200 Four word info əpɑʔ   1  
23 blood əʁɑh   1  
182 I ɲɑʔ   7  
67 to sew word info ɲəʁʊʔ   45  
6 road/path ʁɑŋɑn   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: