https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Nyo (Melinting)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above diɑtɑs   1  
191 all      
192 and jɑmə̯̃ɔ̃   2  
146 ash ɑbu   1  
173 at di   20  
13 back word info tɘn:ʊn   55  
165 bad, evil yɑhəl   1  
14 belly bɘt:əŋ   29  
14 belly tɘnɑhɘ̃y   41  
176 below dibɑhɑn   1  
153 big bɑlɑk   21  
97 bird putiʔ   71  
147 black ɑʁəŋ   56  
23 blood əʁɑh   1  
15 bone bɑlʊŋ   17  
113 branch word info pəpɑŋ   20  
18 breast m:ẽh   36  
56 child ɑnɑk   1  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
139 cold word info ŋisɘn   20  
166 correct, true təmən   47  
168 day      
10 dirty      
96 dog ɑsə̯o   1  
140 dry word info kəriŋ   22  
82 dull, blunt kudʊl   80  
11 dust      
43 ear cupiŋ   15, 51  
119 earth/soil tɑnəh   1  
98 egg təlʊy   1  
204 Eight word info      
45 eye mɑtə̯ɔ̝   1  
180 far jɑwɑh   1  
104 fat/grease tɑbəh   23  
60 father bɑpɑʔ   5  
99 feather bulə̯o   1  
208 Fifty word info      
143 fire ɑpʊy   1  
111 fish puɲə̯̃o   62  
201 Five word info      
116 flower kəmb̯ɑŋ   21  
132 fog kɑbut   1  
132 fog sɑbək   48  
200 Four word info əpɑʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
164 good wɑwɑy   83  
118 grass jukoʔ   2  
151 green ujɑw   25  
26 hair word info buɐʔ   1  
1 hand puŋə̯o   17  
184 he/she iə̯ɔ̝   1  
24 head ulə̯o   1  
142 heavy biyɑʔ   1  
61 house nũə̯̃õ   22  
194 how? word info      
57 husband lɑkɘy   28  
182 I ɲɑʔ   7  
193 if lɑmɘn   10  
174 in, inside dilɘm   1  
16 intestines      
126 lake dɑnɑw   1  
114 leaf buluŋ   18  
2 left      
4 leg/foot kukʊt   29  
135 lightning kilɑt   1  
17 liver ɑtɘy   1  
155 long word info təjɑŋ   102  
108 louse word info kʊtʊ   1  
54 man/male rɑgɑh   43  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
129 moon kənɑ̃wɑ̃t   41  
109 mosquito niɲiʔ   55  
59 mother n̯nʊʔ   10  
30 mouth      
63 name gəlɑo   10  
158 narrow kipʊʔ   40  
179 near pɑʁɘʔ   27  
25 neck gɑlɑh   33  
68 needle səʁəp   13  
163 new əp:ɑy   17  
167 night biŋɘy   1  
205 Nine word info      
195 no, not iwaʔ   48  
27 nose iʁuŋ   1  
162 old word info tuhə̯ɔ̝   1  
197 One word info sɑy   1, 61  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other sumɑŋ   22  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
53 person/human being      
133 rain ujɑn   1  
102 rat tɪkʊs   22  
149 red suluh   61  
3 right      
6 road/path ʁɑŋɑn   1  
115 root wɑkɑʔ   2  
65 rope tɑli   1  
112 rotten word info buyuʔ   1  
125 salt uyɑh   15  
121 sand      
124 sea lɑwɘt   6  
203 Seven word info      
81 sharp tɑjəm   1  
154 short word info ibɑh   61  
19 shoulder      
161 shy, ashamed mɑlu   20  
202 Six word info      
12 skin bɑbɑʔ   18  
128 sky lɑŋiʔ   1  
152 small luniʔ   19  
145 smoke word info ɑsəʔ   49  
106 snake ulɑy   2  
110 spider lɑwɑh   1  
130 star bintɑŋ   43  
79 stick/wood kɑyə̯o   1  
120 stone bɑtu   1  
105 tail bət:ut   50  
206 Ten word info      
178 that inə̯ɔ̝   1  
62 thatch/roof pək:ʊl   48  
187 they tiɑn   11  
157 thick word info ɑm:əl   46  
156 thin word info ipis   1  
177 this ijə̯ɔ̝   16  
183 thou nikə̯o   1  
183 thou sə̯k:ɑm   13  
199 Three word info      
134 thunder guluʁ   58  
41 to bite gəʁəh   1  
137 to blow word info səbə̯o   50  
28 to breathe      
144 to burn word info suwɑh   64  
91 to buy bəli   1  
38 to chew word info kɑɲil      
85 to choose milih   1  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
7 to come      
39 to cook word info ŋulɑy   60  
39 to cook word info ŋəkʊʔ   59  
196 to count      
34 to cry mĩwɑ̃ŋ   9  
78 to cut, hack word info pələʔ   72  
75 to die, be dead mɑtɘy   1  
90 to dig ŋɑlɘy   1  
50 to dream ŋip:ɘy   1  
40 to drink ŋinom   1  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
95 to fall word info      
22 to fear gɑbɑy   14  
123 to flow milɘy   56  
101 to fly mɑbə̯o   52  
86 to grow word info      
44 to hear dəŋɘ̃y   1  
171 to hide word info məjɑm:õʔ   24  
72 to hit word info tətəs   28  
89 to hold word info bək:əm   66  
69 to hunt word info      
74 to kill      
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh mɑ̃hə̯̃ɔ̃   23  
49 to lie down word info ŋəgɑlik   54, 109  
76 to live, be alive uʁiʔ   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
84 to plant tɑnəm   2  
93 to pound, beat word info      
64 to say cɑwə̯ɔ̝   21  
77 to scratch word info kəkuy   19  
46 to see ŋənɑh   64  
67 to sew word info ɲəʁʊʔ   45  
70 to shoot word info nəm:ɑk   49  
51 to sit məj:əŋ   28  
48 to sleep pəd:əm   16  
29 to sniff, smell ŋəmb̯ɑ͡o   36  
36 to spit itəp   41  
80 to split word info belɑh   1  
88 to squeeze word info mərəs   42  
71 to stab, pierce      
52 to stand təməgɘy   14  
73 to steal mɑliŋ   16  
42 to suck isəp   1  
87 to swell word info      
9 to swim nɑŋʊy   1  
21 to think      
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten ikɐʔ   1  
8 to turn word info bilʊk   24  
35 to vomit mũtɑh   1  
5 to walk lɑpɑh   42  
83 to work word info      
47 to yawn muɑp   19  
32 tongue      
31 tooth kəd:is   26  
207 Twenty word info      
198 Two word info wə̯o   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
122 water word info wɑy   2  
185 we word info ikɑm   2, 65  
141 wet bɑsəh   1  
188 what? word info ɑpə̯ɔ̝   1  
170 when? word info      
181 where? word info dikə̯də̯ɔ̝   43  
148 white nd̯ɑʔ   25  
189 who? word info ɑpə̯ɔ̝   12  
159 wide bəʁɑʔ   50  
58 wife      
136 wind ɑŋin   1  
100 wing kəp:ɘy   52  
55 woman/female sə̯bɑy   1, 108  
127 woods/forest lɑs   1  
107 worm (earthworm) gələŋ   15  
169 year tɑh:un   1  
150 yellow      
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: